دانشگاه پیام نور
پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی علوم تربیتی
موضوع:
بررسی و گرایش به برقراری ارتباط و دوستی با جنس مخالف قبل از ازدواج در سطح دانشجویان
استاد:
تهیه کننده:
سال‌تحصیلی
استاد محترم
جناب آقای
افتخار این را داشتم که پروژه نهایی اتمام تحصیلاتم را با شما استاد محترم بگذرانم و چهار سال از بهترین لحظات زندگیم را در خدمت شما و دیگر اساتید ارجمند طی کنم و کمال استفاده را از تجربیات و معلومات شما ببرم.از خداوند منان بهترین لحظات و موفقیتها را در تمام مراحل زندگی برایتان خواستارم.
تقدیم به خانواده محترم
آنان که وجودم برایشان همه رنج بود وجودشان برایم همه مهر توانشان رفت تا به توانایی برسم
موهایشان سپید گشت تا رویم سپید بماند
آنان که راستی قامتم در شکستگی قامتشان تجلی یافت
در برابر وجود گرامیشان زانوی ادب بر زمین می نهم و بادلی مملو از عشق و محبت و خضوع به دستانشان بوسه می زنم .
چکیده
عنوان تحقیق عبارت است از بررسی و گرایش به برقراری ارتباط و دوستی با جنس مخالف قبل از ازدواج در سطح دانشجویان دانشگاه پیام نور زابل. نمونه شامل ۲۰۰ نفر از دانشجویان بوده اند که توسط پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفته اند. پرسشنامه دارای ۲۵ سئوال بوده است.
در تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است.
در آمار توصیفی به محاسبه فراوانی، درصد، میانگینف ترسیم نمودارها و تدوین جداول پرداخته شده است. تمامی مراحل کدگذاری، ثبت داده ها محاسبات آماری بوسیله کامپیوتر از نرم افزار SPSS انجام گرفته است.
واژگان کلیدی: برقراری ارتباط، دوستی با جنس مخالف، داشنجویان، دانشگاه پیام نور، نرم افزار SPSS
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه
۲
۱-۲- بیان مسأله
۲
۱-۳- اهمیت و ضروت مسأله
۳
۱-۴- اهداف پژوهش
۴
۱-۵- سئوالات تحقیق
۴
۱-۶- فرضیه ی پژوهش:
۵
۱-۷- تعاریف نظری:
۵
۱-۸- تعاریف عملیات
۵
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه:
۷
۲-۲- پیامدهای منفی دوستی های قبل از ازدواج
۸
۲-۳- تأثیر دوستی‌های قبل از ازدواج در زندگی مشترک
۱۱
۲-۴- آسیب های دوستی قبل ازدواج
۱۴
۲-۴-۱- وابستگی
۱۴
۲-۴-۲- افت تحصیلی یا رکود علمی
۱۵
۲-۴-۳- اضطراب، تشویش و احساس نگرانی
۱۵
۲-۴-۳- اضطراب، تشویش و احساس نگرانی
۱۵
۲-۴-۴- فقدان شناخت درست و واقع بینانه
۱۵
۲-۴-۵- تصمیم‌ گیری نادرست برای ازدواج
۱۵
۲-۴-۶- ایجاد جو بدبینی در زندگی مشترک
۱۶
۲-۴-۷- ایجاد مشکلات روحی
۱۶
۲-۴-۸- آسیب‌های اقتصادی
۱۶
۲-۴-۹- در خطر بودن آبرو
۱۶
 ۲-۵- آثار رابطه با جنس مخالف
۱۷
۲-۶- شرایط ارتباط با جنس مخالف
۱۹
۲-۷- تفاوت «روابط دختر و پسر» درجامعه اسلامی و فرهنگ غربی
۲۱
۲-۸- انواع روابط بین دختر ها و پسر ها
۲۳
۲-۸-۱- رابطه زن و شوهری:
۲۳
۲-۸-۲- رابطه علمی بین زن و مرد:
۲۳
۲-۸-۳- رابطه شغلی و حرفه ای:
۲۴
۲-۸-۴- رابطه دوستی بین دختر و پسر:
۲۴
۲-۹- معیارهای اسلامی و اخلاقی در روابط
۲۵
۲-۹-۱- در پوشش
۲۶
۲-۹-۲- اندیشه و قلب
۲۷
۲-۹-۳- گفتار
۲۷
۲-۹-۴- رفتار
۲۸
۲-۱۰- انواع برخوردهای بین دختر و پسر در جامعه امروز:
۲۹
۲-۱۱- مروری بر مطالعات پیشین
۳۲
۲-۱۲- چهارچوب نظری تحقیق
۳۴
فصل سوم:روش تحقیق
۳-۱- طرح پژوهش
۳۷
۳-۲- جامعه و نمونه آماری
۳۷
۳-۳- روش گردآوری اطلاعات
۳۷
۳-۴- ابزار پژوهش
۳۷
۳-۴-۱- پرسشنامه شماره ۱:
۳۸
۳-۴-۲- پرسشنامه شماره ۲:
۳۸
۳-۵- روایی یا اعتبار پرسشنامه (Validity)
۳۸
۳-۶- پایائی یا اعتماد پرسشنامه (Reliability)
۳۹
۳-۷- روش تجزیه و تحلیل آماری
۴۰
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱- تجزیه و تحلیل داده ها
۴۳
۴-۲- آمار توصیفی :
۴۳
۴-۳- آمار استنباطی :
۴۴
فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۵-۱- نتیجه گیری:
۵۷
۵-۲- راهکارها و پیشنهادات:
۵۸
پرسشنامه
۶۰
منابع
۶۹
فهرست جداول
عنوان
صفحه
۳-۸- جدول زمان‏ بندی (Time Table)
۴۰
جدول گانت برای برنامه زمانبندی انجام پایان نامه
۴۱
جدول ۴-۱: میانگین سنی افراد شرکت کننده در پژوهش
۴۳
جدول۴-۲:مقایسه فراوانی معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج در بین پاسخگویان
۴۳
جدول ۴-۳: فراوانی تعداد سالهای تجربه دوستی قبل ازدواج:
۴۳
جدول ۴-۴: میزان درصد موافقت با دوستی قبل ازدواج (در نمونه ۸۰ نفری)
۴۴
جدول ۴-۵: نتایج آزمون ANOVA برای تاثیر سازگاری اقتصادی بر دوستی قبل ازدواج
۴۴
جدول ۴-۶: نتایج آزمونLSDمقایسه میانگین ها
۴۴
جدول ۴-۷: نتایج آزمون ANOVA برای سازگاری فرهنگی با دوستی قبل ازدواج
۴۵
جدول ۴-۸: نتایج آزمون LSD
۴۵
جدول ۴-۹: نتایج آزمون ANOVA در سازگاری مذهبی
۴۶
جدول ۴-۱۰: نتایج آزمون LSD
۴۶
جدول ۴-۱۱: نتایج آزمون ANOVA در تاثیر رابطه دوستی قبل ازدواج
۴۷
جدول ۴-۱۲: نتایج آزمون LSD
۴۷
جدول ۴-۱۳: نتایج آزمون ANOVA در تاثیر دوستی قبل ازدواج بر پیشرفت تحصیلی
۴۸
جدول ۴-۱۴: نتایج آزمون LSD
۴۸
جدول ۴-۱۵: نتایج آزمون ANOVA در تاثیر رابطه دوستی قبل از ازدواج بر سلامت روان
۵۰
جدول ۴-۱۶: نتایج آزمون LSD
۵۰
جدول ۴-۱۷: نتایج آزمون ANOVA در تاثیر رابطه دوستی قبل ازدواج بر کنش اجتماعی
۵۱
جدول ۴-۱۸: نتایج آزمون LSD
۵۱
جدول ۴-۱۹: نتایج آزمون ANOVA در تاثیر اعتقادات دینی بر نگرش نسبت به دوستی قبل ازدواج
۵۲
جدول ۴-۲۰: نتایج آزمون LSD
۵۲
جدول ۴-۲۱:
۵۳
جدول ۴-۲۲نتایج آزمون تعقیبی lsd
۵۳
فهرست نمودارها
نمودار ۴-۱ : نمودار متغیرهای پژوهش
۵۴
نمودار ۲-۴: نمودار نگرش خانواده افراد بر دوستی قبل ازدواج :
۵۴
نمودار ۳-۴:نمودار تاثیر اعتقادات دینی بر دوستی قبل ازدواج
۵۵
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
در مجموعه حاضر به نکاتی در مورد نگرش و علل پیدیش ارتباط بین دختر و پسر قبل از ازدواج است. در مورد ارتباط دختر و پسر از نظر روان شناسان اجتماعی غربی روابط آزاد است. زنان نیز مانند مردان ازادند با هر فردی که دوست دارند روابط عاطفی و دوستانه برقرار کنند و هیچ نوعی ایرادی در این نوع روابط نمی بینند.
و در این راه تفاوت های جنسی و طبیعی زنان با مردان را مجوز معقول و مشروعی برای مصنوعیت رابطه ی دوستی زنان و مردان نیست. پیامد طبیعی و منطقی چنین دیدگاهی که در کشورهای اروپایی و صنعتی غرب به دقت عمل می شود، طبق آمار و واقعیت این دو گونه کشورها، افزایش چشمگیر میزان روابط نامشر وع به ویژه در قشر دانش آموزان دبیرستانی و حتی راهنمایی است . منبع( روابط دختر و پسر، ص ۴۷)
بنا به دستور شرع مقدس اسلام، پاسخ گویی به نیازهای عاطفی و غریزی و تمایل و گرایش درونی به جنس مخالف تنها و تنها باید با ازدواج تأمین شود و بدون عقد قرار داد ازدواج بین دختر و پسر و جاری شدن صیغه ی عقد هر گونه ارتباز جدی و انسی و صمیمیت و معاشرت گناه تلقی می شود. بنابراین دختر و پسر می توانند پس از بلوغ عقلی و جسمی مرکب آمادگی لازم،به شرط یافتن یار موافق و مناسب برای تأمین این نیازها از یک صرف آلوده به گناه نشدن از طرف دیگر (ازدواج) کنند.
۱-۲- بیان مسأله
براساس قواعد کمی حاکم بر ارتباط میان فردی، نمی توان هر ارتباطی (دوستی دختر و پسر) نامید، بلکه می توان گفت،دوستی دختر و پسر) یعنی ارتباطی که بین دو جنس مخالف وجود دارد و در این ارتباط، محبت عاشق،صمیمیت و علاقه قلبی نمی تواند از مقوله دوستی دختر و پسر می باشد.
اما چه چیزی می تواند مانع تعقل و در نهایت شناخت درست و دقیق یک فرد می شود؟ چه چیز نور عقل انسان در چنین شرایطی ضعیف و دید آن را کور می کند؟
واقعیت این است که خداوند مهران ما این دو جنس مخالف، دختر و پسرف جاذبه قرار داده است. جاذبه و گرایشی جدی و انکار ناپذیر. این تمایل و گراش چیزی نیست که بخواهیم آن راهبردی مسلم ثابت کنیم، برای آن دلیل و مدرک بیاوریم. همه ی ما این جاذبه ها را حساب کرده ایم و البته این جاذبه، از جمله الطاف و موهبت های الهی است و هرگز نباید آن را نقطه ضعفی برای خود بدانیم. تمایل به ازدواج و تشکیل زندگی مشترک و تولد فرزند و بقا و پایداری مشترک، به میزانی چشمگیر به همین جاذبه هایی داشته است که خداوند میان دو جنس مخالف قرار داده است.
۱-۳- اهمیت و ضروت مسأله
امر شما عقیده دارید که برای شناخت بیشتر همسر آینده تان، با این دختر یا پسر مدتی ( چند هفته ای چند ماهی) دوست باشید تا در این رفت و آمدها و گفتگوها برای شما شناخت حاصل شود. مطمئن باشید اصلاًچنین اتفاقی نمی افتد بلکه این ارتباط به شما شناخت واهی می دهد و شما را به اشتباه و گمراهی می اندازد. در حقیقت شما ابتدا رابطه ای را تدارک می بینید، هیجانات و عواطف را تحریک می کنید و در نتیجه گسترش این رابطه آن را به اوج می رسانید و بعد، در چنین شرایطی می خواهید عقلانی بررسی کنید. که او فرد مناسبی برای ازدواج هست یا نه؟ در این زمان دچار چنان تعلق خاطر و وابستگی عاطفی شدیدی شده اید که مدتی از دوستی این دختر و پسر گذشته یکی یا هر دو مجاب شوند بروند و با یک مشاوره آگاه و با تجربه مشاوره کنند، بیش از این که بخواهند از نظر به دور از حب و بغض این مشاوره بهره بگیرند که این ازدواج صلاح است یا نه ما بیشتر به دنبال گرفتن مهر تأیید از او هستند و باعث کردن با مشاوره سعی دارند او را متقاعد کنند که این ازدواج درست و عالی است. دقت کنید ما با شما که عقیده دارید باید اول طرفتان را به خوبی بشناسید و بعداز دواج کنید صددرصد موافقیم ما شما را به سبب داشتن این باور درست و نظر عالی تحسین می کنیم. اما به همین شدت هم می گوییم که دوستی قبل از ازدواج ما به واسطه همین جاذبه هیا کور کننده هرگز روش درستی برای شناخت نیست و ابداً نیم توان به آن اعتماد کرد اگر شما به کسی بگوئید از یک فروشگاه با چشمان بسته لباسی با کیفیت و شرایط عالی را انتخاب کنیدو تهیه کند، چقدر احتمال می دهید که او انتخاب شایسته کند، با توجه به آنچه گفتیم، شناخت همسر آینده از طریق دوستی های قبل از ازدواج به واسطه همین جاذبه های کور کننده هرگز روش درستی برای شناخت نیست و ابداً نمی توان به آن اعتماد کرد. اگر شما به کسی بگوئید از یک فروشگاه با چشمان بسته لباسی با کیفیت و شرایط عالی را انتخاب و تهیه کند، چقدر احتمال می دهید که او انتخاب شایسته کند/ با توجه به آن چه گفتیم، شناخت همسر آینده از طریق دوستی های قبل از ازدواج، به این

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع مقاله درمورداعتقادات دینی، پیشرفت تحصیلی، کنش اجتماعی، سلامت روان
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید