دانشکده علوم
پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی (فیزیولوژی جانوری)
اثرات لینالول بر الگوی فعالیت نورونی حلزون و بر همکنش با مکانیسم های سلولی دخیل در القای فعالیت صرعی
به کوشش:
سارا بزله
استاد راهنما:
دکتر جعفر وطن پرست
شهریور۱۳۹۲
بـه نـام خـدا
اظـهـارنـامـه
اینجانب سارا بزله (۹۰۰۷۸۵) دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‌ی زیست شناسی گرایش فیزیولوژی جانوری اظهار می‌کنم که این پایان نامه حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهایی که از منابع دیگران استفاده کرده‌ام، نشانی دقیق و مشخصات کامل آن را نوشته‌ام. همچنین اظهار میکنم که تحقیق و موضوع پایان نامه‌ام تکراری نیست و تعهد می‌‌نمایم که بدون مجوز دانشگاه دستاوردهای آن را منتشر ننموده و یا در اختیار غیر قرار ندهم. کلیه حقوق این اثر مطابق با آئین نامه مالکیت فکری و معنوی متعلق به دانشگاه شیراز است.
نام و نام خانوادگی: سارا بزله
تاریخ و امضا: ۲۷/۶/۹۲
سپاسگزاری
سپاس بی کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت.
حال که به یاری خدای منان این فصل از زندگی علمی خود را به اتمام رساندم ، بر خود لازم میدانم که از استاد راهنمای فرهیخته و گرانقدرم، جناب آقای دکتر جعفر وطن پرست قدردانی و تشکر نمایم و خدا را شاکرم که افتخار این را داشتم که در محضر ایشان کسب علم نمایم. از اساتید مشاور بزرگوار، جناب آقای دکتر امین اله بهاء الدینی و سرکار خانم دکتر فیروزه غلامپور به خاطر راهنمایی شان کمال تشکر و سپاس را دارم. همچنین از همه اساتید بزرگواری که افتخار شاگردی آنها را داشته‌ام، سپاسگزارم و قدر دانی بی پایان خود را به خانواده عزیزم که همواره یار و یاورم هستند تقدیم مینمایم.
چکیده
اثرات لینالول بر الگوی فعالیت نورونی حلزون و بر همکنش با مکانیسم های سلولی دخیل در القای فعالیت صرعی
به کوشش
سارا بزله.
لینالول، مونوترپن الکلی است که در اسانس روغنی تعدادی از گیاهان آروماتیک وجود دارد. این ترکیب اثرات ضد التهابی، ضد درد و انواعی از اثرات بیولوژیک بر سیستم عصبی را داراست. در تحقیق حاضر، ما تکنیک ثبت داخل سلولی را برای مطالعه اثرات لینالول بر فعالیت نورونهای حلزون به کار بردیم. اعمال لینالول (mM 1/0) به سرعت فرکانس پتانسیلهای عمل خودبهخودی را افزایش و شیب فاز رپلاریزاسیون و دوره و دامنه پتانسیل هایپرپولاریزان متعاقب را کاهش داد. لینالول همچنین دامنه پتانسیل عمل را کاهش داد اما به نظر میرسد این تاثیر نتیجه دپلاریزاسیون آهسته غشاء باشد و نه مهار مستقیم کانالهای سدیمی زیرا با تثبیت ولتاژ استراحت غشاء در حدود کنترل (با تزریق مداوم جریان منفی) کاهش دامنه پتانسیلهای عمل هم حذف گردید. اعمال لینالول ( mM2/0) به تدریج الگوی فعالیت را از حالت منظم به فعالیت انفجاری تغییر داد که این الگوی فعالیت بعد از شستشو با رینگر نرمال به آهستگی برگشتپذیر بود. فعالیت انفجاری در حضور نیفدیپین (مهارکننده اختصاصی کانالهای کلسیمی L-type) کاهش و در حضور نیکل کلرید (مهارکننده غیر اختصاصی کانالهای کلسیمی) حذف شد. افزودن H89 (مهارکننده پروتئین کینازA) و کلریترین (مهارکننده پروتئین کینازC) فعالیت انفجاری القاء شده توسط لینالول را حذف کرد و سبب بازگشت پتانسیلهای عمل منفرد و منظم شد. این نتایج پیشنهاد میکند لینالول میتواند فعالیت صرعی را بویژه از طریق مهار کانالهای پتاسیمی در نورونهای حلزون القاء نماید. به نظر میرسد تاثیر مستقیم لینالول بر کانالهای یونی در تغییر فعالیت نورونها نقش داشته باشد که با شروع سریع تاثیر لینالول مطابقت دارد، اما با توجه به تاثیر مهارکنندههای پروتئین کینازها این تاثیر به تعدیل غیرمستقیم از طریق فسفریلاسیون کانالهای یونی نیز وابسته است.
کلمات کلیدی: پتانسیل عمل، لینالول، نورون حلزون، فعالیت انفجاری، کانال‌های یونی
فهرست مطالب
عنوان……………………………………………………………………………………………………..صفحه
فصل اول: مقدمه
۱-۱) بیان مساله ………………………………………………………………………………………………..۲
۱-۲) دلایل استفاده از نورونهای حلزون …………………………………………………………….. ۵
فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین
۲-۱) صرع ……………………………………………………………………………………………………… ۸
۲-۲) اسانسهای گیاهی ………………………………………………………………………………….. ۹
۲-۳) اثرات بیولوژیک اسانس های گیاهی………………………………………………………… ۱۰
۲-۳-۱) اثرات سیتوتوکسیک اسانسها ………………………………………………………….. ۱۰
۲-۳-۲) اثرات موتاژنیک اسانسها در سطح هسته و سیتوپلاسم ……………………… ۱۰
۲-۳-۳) اثرات انتی موتانژنیک اسانسها…………………………………………۱۰
۲-۳-۴) اثرات سرطانزایی اسانسها…………………………………………….۱۱
۲-۴) ترکیبات اسانسها و عملکرد آنها روی سیستم عصبی مرکزی و محیطی…… ۱۱
۲-۴-۱) اکالیپتول …………………………………………………………………………………………… ۱۲
۲-۴-۲) اوجنول ……………………………………………………………………………………………..۱۳
۲-۴-۳)منتول ………………………………………………………………………………………………. ۱۳
۲-۴-۴) سیترونلول ……………………………………………………………………………………….. ۱۴
۲-۴-۵) لینالول……………………………………………………………………………………………….۱۵
۲-۵) کانالهای یونی و مشارکت آنها در فعالیت الکتریکی نورون ها…………………… ۱۷
۲-۵-۱)کانال های کلسیمی …………………………………………………………………………. ….۱۷
۲-۵-۲) کانالهای پتاسیمی …………………………………………………………………………….. ۱۹
۲-۵-۲-۱) کانال های پتاسیمی وابسته به ولتاژ ………………………………………………… ۱۹
۲-۵-۲-۲) کانالهای پتاسیمی وابسته به کلسیم ………………………………………………. ۲۰
۲-۵-۳) کانالهای سدیمی ………………………………………………………………………. ……… ۲۱
۲-۵-۳-۱) جریانهای سدیمی گذرا و مداوم ……………………………………………………. ۲۲
۲-۶) تعدیل کانال های یونی توسط فسفوریلاسیون ………………………………………… ۲۳
۲-۶-۱) گیرنده متابوتروپیک……………………… ……………………………………………………۲۳
۲-۷) پروتئین کینازها……………………………………………………………………………………..۲۵
۲-۷-۱) PKA و اثر بر کانال های یونی ……………………………………………………………. ۲۵
۲-۷-۲) PKC و اثر بر کانال های یونی ……………………………………………………………. ۲۷
فصل سوم: مواد و روشها
۳-۱) حیوانات ……………………………………………………………………………………………….. ۳۰
۳-۲) تشریح و آماده سازی گانگلیون عصبی جهت ثبت …………………………………… ۳۱
۳-۳) محلولها و داروها ……………………………………………………………………………….. ۳۲
۳-۴) ثبت داخل سلولی ………………………………………………………………………………… ۳۲
۳-۵) مراحل آزمایش ……………………………………………………………………………………. ۳۴
۳-۶) پارامترهای الکتروفیزیولوژیک مورد مطالعه …………………………………………… ۳۴
۳-۷) آزمون آماری ………………………………………………………………………………………. ۳۶
فصل چهارم: نتایج
۴-۱) ویژگی های فعالیت خودبخودی و برانگیخته نورون های حلزون در شرایط کنترل…………………………………………………………………………………………………………… ۳۸
۴-۲) اثرات غلظتهای ۱/۰ و ۲/۰ میلیمولار لینالول بر ویژگیهای الکتروفیزیولوژیک نورونهای حلزون ………………………………………………………………………………………….. ۳۹
۴-۲-۱) ویژگی های پتانسیل عمل خود بخودی در حضور لینالول ۱/۰ میلی مولار ۳۹
۴-۲-۲) ویژگی های پتانسیل عمل خودبخودی در حضور لینالول ۲/۰ میلی مولار .۴۷
۴-۳) ویژگی های پتانسیل عمل خودبخودی در حضور لینالول و مهار کننده های کانال های کلسیمی نیکل کلرید و نیفدیپین …………………………………………………….. ۵۱
۴-۴) ویژگی های پتانسیل عمل خودبخودی در حضور لینالول و مهارکنندههای پروتئین کینازها،کلریترین و H89 …………………………………………………………………… 53
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱) بحث …………………………………………………………………………………………………….. ۵۷
۵-۱-۱) تغییر در ویژگی های پتانسیل عمل در حضور لینالول …………………………… ۵۷
۵-۱-۲) تغییر در فعالیت نورونی و بروز الگوی burst در حضور لینالول…………………۶۰
۵-۲) نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………. ۶۳
۵-۳) پیشنهادات برای مطالعات

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه درموردجذب کننده، شدت وابستگی، رگرسیون خطی، اندازه گیری
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید