پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ تحقیق کودکان مبتلا، سلامت روان، کودکان ناشنوا، استان گلستان

موانع در چالش ببینند، و روی موفقیت ها تمرکز کنند نه شکست ها (همان منبع).تفاوت های دیگر بین امیدواری و ناامیدی به واکنش هیجانی برمی گردد. با اینکه محققان با استفاده از طرح های همبستگی بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ تحقیق کودکان مبتلا، سلامت روان، کودکان ناشنوا، استان گلستان

موانع در چالش ببینند، و روی موفقیت ها تمرکز کنند نه شکست ها (همان منبع).تفاوت های دیگر بین امیدواری و ناامیدی به واکنش هیجانی برمی گردد. با اینکه محققان با استفاده از طرح های همبستگی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ تحقیق خزانه واژگان

های اصلی لازم را برای تفکر رهیاب کسب کرده است. تفکر پایورانهدرواکاری قبلی از تفکر رهیاب هدفمند، نوزاد فاقد هر گونه آگاهی شخصی درباره اشتیاق به اعمال هدفمند است. وقتی نوزاد قادر می شود بینش بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ تحقیق خزانه واژگان

های اصلی لازم را برای تفکر رهیاب کسب کرده است. تفکر پایورانهدرواکاری قبلی از تفکر رهیاب هدفمند، نوزاد فاقد هر گونه آگاهی شخصی درباره اشتیاق به اعمال هدفمند است. وقتی نوزاد قادر می شود بینش بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ تحقیق سلامت روان، مصرف مواد

کسب کنند، دچار احساسات نامطلوبی می شوند. این احساسات می تواند تصمیمات و رفتارهای فرد را در حیطه های مهمی از زندگی تحت تأثیر قرار دهند (برای نمونه مصرف مواد و زندگی زناشویی). رضایت افراد بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منبع تحقیق درمورد تعهد مستمر، معنادار بودن

نمی‌باشند. 1234567891011121314151- الهیات 1 2- آگاهی.514**1 3- ادراک فراحسی.429**.367**1 4- اجتماع.362**.293**.239**1 5- قوه عقلانی.518**.469**.435**.254**1 6- ضربه روحی.184**.389**.366**.386**.287**1 7- معنویت دوران.451**.595**.446**.398**.441**.505**1 8- میزان پرداخت-.142*.053.141*.143*.056.045.0021 9- استقلال کاری.018.134*.128*.307**.010.138*.062.387**1 10- تعاملات کاری.122*.011-.065.095.000-.137*-.056.044.327**1 11- شأن و مقام-.130*.060.036.188**-.063.158**.001.443**.437**.134*1 12- وظایف بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منبع تحقیق درمورد سطح معنادار، تعهد مستمر

د معناداریتفاوت میانگین95 درصد فاصله اطمینان برای تفاوت حد پایینحد بالا Pay13.8885.9587616.656322.000.88854.7836.9935مناسبPay23.8328.9071416.500322.000.83282.7335.9321مناسبPay33.7957.9029215.837322.000.79567.6968.8945مناسبPay42.93811.13494-.981322.328-.06192-.1862.0623متوسطPAY3.6138.6549616.842322.000.61378.5421.6855مناسبAuton13.12691.119832.037322.042.12693.0044.2495مناسبAuton22.28171.05936-12.185322.000-.71827-.8342-.6023نامناسبAuton33.53251.019099.391322.000.53251.4210.6441مناسبAuton43.11761.277531.655322.099.11765-.0222.2575متوسطAUTON3.0147.75540.350322.727.01471-.0680.0974متوسطInter12.40871.16637-9.112322.000-.59133-.7190-.4637نامناسبInter22.42411.09614-9.442322.000-.57585-.6958-.4559نامناسبInter32.80801.21596-2.837322.005-.19195-.3251-.0588نامناسبInter42.65021.26032-4.989322.000-.34985-.4878-.2119نامناسبINTER2.5728.88428-8.683322.000-.42724-.5240-.3304نامناسبProfe13.82971.0509314.189322.000.82972.7147.9448مناسبProfe22.57281.13805-6.747322.000-.42724-.5518-.3027نامناسبProfe33.17961.163082.775322.006.17957.0522.3069مناسبProfe42.64711.03924-6.104322.000-.35294-.4667-.2392نامناسبPROFE3.0573.595831.728322.085.05728-.0079.1225متوسطTask13.58821.089539.703322.000.58824.4690.7075مناسبTask24.2508.8088927.790322.0001.250771.16221.3393مناسبTask33.8390.9549315.791322.000.83901.7345.9435مناسبTask43.43031.157186.684322.000.43034.3037.5570مناسبTASK3.7771.6061923.039322.000.77709.7107.8434مناسبOrgan14.0836.8204423.737322.0001.08359.99381.1734مناسبOrgan22.8576.97714-2.619322.009-.14241-.2494-.0355نامناسبOrgan32.94121.07178-.986322.325-.05882-.1761.0585متوسطOrgan42.63781.05533-6.169322.000-.36223-.4778-.2467نامناسبORGAN3.1300.506684.612322.000.13003.0746.1855مناسب بررسی میانگین و ضریب معناداری مندرج در جدول 4-2 نشان می‌دهد که الف) میزان پرداختدر سطح تحلیل شاخص‌های مربوط به بعد میزان پرداخت، بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منبع تحقیق درمورد سطح معنادار

ن بخش ویژگی‌های جمعیت‏شناختی نمونه آماری تشریح می‌شود. ویژگی‌هایی که در این بخش مورد تحلیل قرار می‌گیرند، عبارتند از: وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر جنسیت، سن و میزان تحصیلات. 4-2-1- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل