منابع و ماخذ تحقیق کودکان مبتلا، سلامت روان، کودکان ناشنوا، استان گلستان

موانع در چالش ببینند، و روی موفقیت ها تمرکز کنند نه شکست ها (همان منبع).تفاوت های دیگر بین امیدواری و ناامیدی به واکنش هیجانی برمی گردد. با اینکه محققان با استفاده از طرح های همبستگی و علی ـ مقایسه ای نشان داده اند که مسدود شدن هدف، منتهی به پاسخ ادامه مطلب…

منابع و ماخذ تحقیق کودکان مبتلا، سلامت روان، کودکان ناشنوا، استان گلستان

موانع در چالش ببینند، و روی موفقیت ها تمرکز کنند نه شکست ها (همان منبع).تفاوت های دیگر بین امیدواری و ناامیدی به واکنش هیجانی برمی گردد. با اینکه محققان با استفاده از طرح های همبستگی و علی ـ مقایسه ای نشان داده اند که مسدود شدن هدف، منتهی به پاسخ ادامه مطلب…

منابع و ماخذ تحقیق خزانه واژگان

های اصلی لازم را برای تفکر رهیاب کسب کرده است. تفکر پایورانهدرواکاری قبلی از تفکر رهیاب هدفمند، نوزاد فاقد هر گونه آگاهی شخصی درباره اشتیاق به اعمال هدفمند است. وقتی نوزاد قادر می شود بینش خودانگیزی کسب کند، تفکر پایورانه وارد عمل می شود. به هر حال، ظهور افکار خودانگیز ادامه مطلب…

منابع و ماخذ تحقیق خزانه واژگان

های اصلی لازم را برای تفکر رهیاب کسب کرده است. تفکر پایورانهدرواکاری قبلی از تفکر رهیاب هدفمند، نوزاد فاقد هر گونه آگاهی شخصی درباره اشتیاق به اعمال هدفمند است. وقتی نوزاد قادر می شود بینش خودانگیزی کسب کند، تفکر پایورانه وارد عمل می شود. به هر حال، ظهور افکار خودانگیز ادامه مطلب…

منابع و ماخذ تحقیق سلامت روان، مصرف مواد

کسب کنند، دچار احساسات نامطلوبی می شوند. این احساسات می تواند تصمیمات و رفتارهای فرد را در حیطه های مهمی از زندگی تحت تأثیر قرار دهند (برای نمونه مصرف مواد و زندگی زناشویی). رضایت افراد در زندگی تا حد زیادی از باور آنها نسبت به دستیابی به اهداف مطلوبشان سرچشمه ادامه مطلب…

منبع تحقیق درمورد تعهد مستمر، معنادار بودن

نمی‌باشند. 1234567891011121314151- الهیات 1 2- آگاهی.514**1 3- ادراک فراحسی.429**.367**1 4- اجتماع.362**.293**.239**1 5- قوه عقلانی.518**.469**.435**.254**1 6- ضربه روحی.184**.389**.366**.386**.287**1 7- معنویت دوران.451**.595**.446**.398**.441**.505**1 8- میزان پرداخت-.142*.053.141*.143*.056.045.0021 9- استقلال کاری.018.134*.128*.307**.010.138*.062.387**1 10- تعاملات کاری.122*.011-.065.095.000-.137*-.056.044.327**1 11- شأن و مقام-.130*.060.036.188**-.063.158**.001.443**.437**.134*1 12- وظایف شغلی.077.214**.169**.173**.126*.086.182**.239**.326**.156**.262**1 13- سیاست ها-.112*-.111*.032-.025-.025-.009-.048.245**.323**.095.380**.0631 14- تعهد عاطفی.047.058.185**.106.030.050-.002.268**.485**.149**.248**.155**.386**1 15- تعهد مستمر.010.029.000.166**-.085-.032.006.231**.536**.599**.264**.214**.239**.423**116- تعهد هنجاری.183**.113*.286**.241**.002.033.050.139*.481**.152**.144**.055.333**.766**.391*** رابطه‌ی معنادار در ادامه مطلب…

منبع تحقیق درمورد سطح معنادار

بنابراین فرض H0 در سطح اطمینان 95% رد می‌شود. از این رو می‌توان گفت از نظر کل نمونه مورد بررسی، هفت بعد مرتبط با هوش معنوی در شعب بانک ملی استان مازندارن از نظر اهمیت رتبه‌های یکسانی ندارند. جدول4-6- آزمون فریدمن به منظور اولویت بندی ابعاد مرتبط با هوش معنویفاکتورهارتبه ادامه مطلب…

منبع تحقیق درمورد سطح معنادار

بنابراین فرض H0 در سطح اطمینان 95% رد می‌شود. از این رو می‌توان گفت از نظر کل نمونه مورد بررسی، هفت بعد مرتبط با هوش معنوی در شعب بانک ملی استان مازندارن از نظر اهمیت رتبه‌های یکسانی ندارند. جدول4-6- آزمون فریدمن به منظور اولویت بندی ابعاد مرتبط با هوش معنویفاکتورهارتبه ادامه مطلب…

منبع تحقیق درمورد سطح معنادار، تعهد مستمر

د معناداریتفاوت میانگین95 درصد فاصله اطمینان برای تفاوت حد پایینحد بالا Pay13.8885.9587616.656322.000.88854.7836.9935مناسبPay23.8328.9071416.500322.000.83282.7335.9321مناسبPay33.7957.9029215.837322.000.79567.6968.8945مناسبPay42.93811.13494-.981322.328-.06192-.1862.0623متوسطPAY3.6138.6549616.842322.000.61378.5421.6855مناسبAuton13.12691.119832.037322.042.12693.0044.2495مناسبAuton22.28171.05936-12.185322.000-.71827-.8342-.6023نامناسبAuton33.53251.019099.391322.000.53251.4210.6441مناسبAuton43.11761.277531.655322.099.11765-.0222.2575متوسطAUTON3.0147.75540.350322.727.01471-.0680.0974متوسطInter12.40871.16637-9.112322.000-.59133-.7190-.4637نامناسبInter22.42411.09614-9.442322.000-.57585-.6958-.4559نامناسبInter32.80801.21596-2.837322.005-.19195-.3251-.0588نامناسبInter42.65021.26032-4.989322.000-.34985-.4878-.2119نامناسبINTER2.5728.88428-8.683322.000-.42724-.5240-.3304نامناسبProfe13.82971.0509314.189322.000.82972.7147.9448مناسبProfe22.57281.13805-6.747322.000-.42724-.5518-.3027نامناسبProfe33.17961.163082.775322.006.17957.0522.3069مناسبProfe42.64711.03924-6.104322.000-.35294-.4667-.2392نامناسبPROFE3.0573.595831.728322.085.05728-.0079.1225متوسطTask13.58821.089539.703322.000.58824.4690.7075مناسبTask24.2508.8088927.790322.0001.250771.16221.3393مناسبTask33.8390.9549315.791322.000.83901.7345.9435مناسبTask43.43031.157186.684322.000.43034.3037.5570مناسبTASK3.7771.6061923.039322.000.77709.7107.8434مناسبOrgan14.0836.8204423.737322.0001.08359.99381.1734مناسبOrgan22.8576.97714-2.619322.009-.14241-.2494-.0355نامناسبOrgan32.94121.07178-.986322.325-.05882-.1761.0585متوسطOrgan42.63781.05533-6.169322.000-.36223-.4778-.2467نامناسبORGAN3.1300.506684.612322.000.13003.0746.1855مناسب بررسی میانگین و ضریب معناداری مندرج در جدول 4-2 نشان می‌دهد که الف) میزان پرداختدر سطح تحلیل شاخص‌های مربوط به بعد میزان پرداخت، شاخص شماره 4 دارای سطح معناداری بیشتر از 0.05 است، به همین دلیل برای شاخص ادامه مطلب…

منبع تحقیق درمورد سطح معنادار

ن بخش ویژگی‌های جمعیت‏شناختی نمونه آماری تشریح می‌شود. ویژگی‌هایی که در این بخش مورد تحلیل قرار می‌گیرند، عبارتند از: وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر جنسیت، سن و میزان تحصیلات. 4-2-1- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر جنسیتچگونگی تقسیم بندی افراد پاسخ‏دهنده یا نمونه آماری تحقیق حاضر از نظر جنسیت در شکل ادامه مطلب…