No category

منابع پایان نامه ارشد درباره هستی شناسی، تکنولوژی، استاندارد، زیرساخت ها

شناسی وجود ندارد و بسته به کاربرد هستی شناسی از متدولوژی مورد نظری که کاربرد دارد استفاده می شود[Pop03] [Lae02]. همچنین در ایجاد هستی شناسیها به صورت بازگشتی عمل شده و می بایست اشیاء و بیشتر بخوانید...

توسط admin3، قبل
No category

منابع پایان نامه ارشد درباره هستی شناسی، نرم افزار، یکپارچه سازی، سلسله مراتب

اه داده این مسئله با عنوان هایی مانند مشکلات “ارتباط رکوردی”۳۹ یا “رفع تکرار” ۴۰شناخته می شود که در واقع همان مسئله کشف رکوردهای اطلاعاتی )داده های( تکراری در حین ادغام پایگاه های داده مختلف بیشتر بخوانید...

توسط admin3، قبل
No category

منابع پایان نامه ارشد درباره هستی شناسی، هوش مصنوعی، شبکه مفهومی، خوشه بندی

پاسخ به پرس‌و‌جو جایگزین می‌شود: دانش درخواست شده بازیابی، استخراج و به طرز کاربر‌پسندانه‌ای ارائه می‌شود. • پاسخ به پرس‌و‌جو بر روی چندین سند پشتیبانی خواهد شد. • تعیین افرادی که قابلیت دسترسی به بخش‌های بیشتر بخوانید...

توسط admin3، قبل
No category

منابع پایان نامه ارشد درباره آموزش الکترونیکی، آموزش الکترونیک، مدیریت دانش، مدل سازی

منابع اطلاعاتی موجود برای کاربر یک سیستم سازگار محدود به متن از پیش نوشته شده اسناد، مسائل آموزشی، شرح آیتم ها و غیره بود. سیستم، محتوای خود را داشت و به هرگونه اسناد و مدارک بیشتر بخوانید...

توسط admin3، قبل
No category

منابع پایان نامه ارشد درباره آموزش الکترونیک، آموزش الکترونیکی، یادگیری الکترونیک، رابط کاربر

گرافیکی و صدا گذاری مطلوب محتوا را جذاب کرده و یک طراحی تست را پیاده سازی کند و با یک سناریوی خوب به طراحی نحوه تدریس رسیده و در آن طراحی نحوه تعامل و طراحی بیشتر بخوانید...

توسط admin3، قبل