دانلود پایان نامه

فهرست    
فصل 1:کلیات طرح ……………………………………………………………………………………………………………6
1ـ بیان مسئله/ موضوع …………………………………………………………………………………………………….7
1-1ابعاد هویت ملی
1-1ـ1 هویت ملی و جامعه ایران
1-2رسانه ها و هویت  
1-2-1خبر و رسانه های جمعی
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………….18
1-4 اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..19
1-4-1 هدف اصلی
1-4-1ـ1 اهداف فرعی
1ـ5 سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………20
1ـ5ـ1 سوال اصلی
1ـ5ـ1ـ1 سوالات فرعی
فصل 2: مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………..22
2- نظریه ها و دیدگاههای هویت ملی ………………………………………………………………………………22
2-1- نظریه هویت جمعی هنری تاجفل
2-1-2 ریچارد جنکینز و هویت ملی
2-1-3 ابعاد هویت ملی …………………………………………………………………………………………………..27
2-2 نظریه ها و دیدگاههای رسانه های جمعی …………………………………………………………………..29
2-2-1 بازنمایی ………………………………………………………………………………………………………………30
2ـ2ـ1ـ1 نظریه بازنمایی «بی لاتور»………………………………………………………………………………….32
2-2ـ2 عینیت گرایی………………………………………………………………………………………………………33
2-2-3 نظریه انگاره سازی ……………………………………………………………………………………………..34
2-2ـ4 نظریه برجسته سازی ………………………………………………………………………………………….36
2-2-5 دروازه بانی پیام …………………………………………………………………………………………………38
2-2-6 ارزشهای خبری …………………………………………………………………………………………………..41
2-2ـ7 ساخت و کارکرد رسانه ها ……………………………………………………………………………………45
2-3 رسانه های جمعی و هویت ……………………………………………………………………………………….48
2-4 مرور پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………..50
2-4ـ1 پیشینه تحقیق در میان پایان نامه های دانشگاهی………………………………………………….53
2-4ـ2 پیشینه تحقیق در میان مقاله های حوزه رسانه ها و هویت……………………………………..54
2-5 چهارچوب نظری ……………………………………………………………………………………………………..55
2-6 مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………………………..60
فصل3: روش تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………….61
3- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..62
3-1- جمعیت آماری
3-2 حجم نمونه
3-3 پایایی (اعتبار درونی) تحقیق
3-3-1 روایی (اعتبار بیرونی) تحقیق
3-4 مفاهیم اصلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………63
3ـ5 تعریف نظری مقوله ها
3ـ5ـ1 تعریف عملیاتی مقوله ها
3-6 واحد تحلیل ……………………………………………………………………………………………………………65
3-6ـ1 مراحل کدگذاری
3-6ـ2 کدگذاری مقدماتی
3-6ـ3 دستورالعمل کدگذاری
3-7 چگونگی ورود و پردازش داده ها/ اطلاعات ……………………………………………………………….67
فصل 4 تحلیل یافته ها …………………………………………………………………………………………………….71          
4ـ مقدمه؛ سیمای عمومی خبرهای هویت ملی در بخش خبری مشروح 21:00 شبکه یک سیما
4ـ1 توصیف داده های جداول و نمودارها…………………………………………………………………………..72
4ـ2 تحلیل جدول های دو بعدی و پاسخ به پرسش های تحقیق ………………………………………..82
4ـ2ـ1توصیف داده‌های جداول و نمودارهای ابعاد شش‌گانۀ هویت ملی
4ـ2ـ2تحلیل جدول‌های دو بعدی و پاسخ به پرسش‌های تحقیق
فصل5: نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………..109
5- جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………110
5-1 نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………..111
5-2 پیشنهادهای تحقیق………………………………………………………………………………………………..115
5-2ـ1 پیشنهادهای پژوهشی
5ـ1ـ1 پیشنهادهای کاربردی
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………118
پیوست‌ها……………………………………………………………………………………………………………………….121
چکیده
پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوای مقوله‌ای میزان و نحوه بازنمایی هویت ملی در بخش خبری مشروح21:00شبکه اول سیما را مورد مطالعه قرار داده است. شبکه اول سیما یک شبکه سراسری و در سراسر کشور قابل در یافت بوده و بخش خبری مشروح21:00 آن از جمله بخش های خبری دیر پا و پر بیننده است. حجم نمونه این تحقیق 42 بخش خبری  بود که  بازه زمانی آن،  شش ماه نخست سال از اول فروردین تا پایان شهریور  1392 را در بر می گرفت. هویت ملی در این پژوهش در قالب شش مولفه جامعه‌ای، فرهنگی، سیاسی، تاریخی، جغرافیایی و دینی که مورد نظر بیشتر پژوهندگان این  حوزه است مورد مطالعه قرار گرفت.  یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که این بخش خبری به بازنمایی هویت ملی توجه داشته و سه مولفه جامعه ای و سیاسی و دینی را بیش از سایر مولفه‌ها (فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی) بازنمایی می‌کند. همچنین این پژوهش نشان داد که بخش خبری مذکور در بازنمایی مظاهر هویت ملی به تکنیک‌های برجسته‌سازی و انگاره‌سازی توجه دارد و این تکنیک‌ها را عموماً در غالب گزارش خبری بکار می‌گیرد. در بحث ارزش‌های خبری یافته‌ها نشان داد که بخش خبری 21:00 سیما برای گزینش و انتشار خبرهایی که مستقیم یا غیر مستقیم به هویت ملی و مولفه‌های مختلف آن مربوط می‌شده بیشتر ارزش خبری دربرگیری و مجاورت را مدنظر قرار می‌دهد. علاوه بر این یافته‌ها نشان داد که خبرهای مرتبط با هویت ملی به شکل قابل ملاحظه ای تحت تاثیر مناسبت‌های سیاسی ـ جامعه ای و مذهبی از جمله انتخابات ریاست‌جمهوری و همچنین ماههای رجب، شعبان و رمضان بازنمایی می‌شوند.
 
فصل 1
کلیات تحقیق
 
1ـ بیان مسئله
هویت ملی در دنیای امروز و در روزگار دگرگونی‌های اجتماعی سریع و جهانی شدن به یکی از موضوعات مهم پژوهشی در بخش قابل ملاحظه‌ای از رشته‌های علوم اجتماعی و علوم ارتباطات تبدیل شده است. برای متقاعد شدن در این زمینه کافی است به حجم قابل‌توجهی از مطالب دانشورانی که بطور مستقیم یا غیر‌مستقیم به موضوع هویت پرداخته‌اند اشاره کرد. مثلاً در حوزۀ مباحث جهانی شدن، صاحب‌نظران مختلفی عمده‌ترین مباحث خود را به حوزۀ فرهنگ و هویت اختصاص داده‌اند که از جملۀ آنها می‌توان از«جهانی‌ شدن، فرهنگ و هویت» از احمد گل‌محمدی، «فرهنگ در عصر جهانی شدن چالش‌ها و فرصت‌ها» از دکتر محمد توحید فام و…، نام برد. در حوزۀ علوم اجتماعی و جامعه شناسی مباحث ریچارد چنکینز در خصوص هویت اجتماعی، نظریۀ اجتماعی و سیاست از کریج کالهون و همین‌طور بحث‌های هویت و قومیت‌ها در کتاب جامعه‌شناسی گیدنز، قوم‌شناسی سیاسی رولان برتون در خور توجه هستند. در  مجموعه مطالعات رسانه‌ها، کتاب «روانشناسی شناختی وسایل ارتباط جمعی» از ریچارد جکسون هریس که فصل چهارم کتاب خود را مشخصاً به نحوۀ انعکاس و بازنمایی هویت‌ها و قومیت‌ها در رسانه‌های جمعی اختصاص داده است، در خور توجه است. با توجه به مواردی که در اینجا بسیار به اختصار ذکر شد، می‌توان گفت که هویت ملی از جمله بحث‌های بسیار مهم دنیای مدرن است که هر اندیشمندی بنا به دغدغه‌های حوزه معرفتی و مورد علاقه خود به نحوی به آن پرداخته است.
به لحاظ لغوی واژۀ هویت (identity) از واژۀ (identitas) مشتق شده و به دو معنای ظاهراً متناقض بکار می‌رود؛ نخست همسانی و یکنواختی مطلق؛ دوم تمایز که در برگیرندۀ ثبات یا تداوم در طول زمان است. هرچند دو معنای نام‌برده متناقض و متضاد به‌نظر می‌آیند، ولی در اصل به دو جنبۀ اصلی و مکمل هویت معطوف هستند. مانوئل کاستلز از منظری مدرن هویت را همچون «ساخته شدن فرآیندی معنا بر پایۀ یک ویژگی فرهنگی یا یک دسته ویژگیهای فرهنگی که بر دیگر منابع معنا برتری دارند» تعریف می‌کند. وی معتقد است که همانگونه که نقش‌ها کارویژه‌ها را سازمان می‌دهند، هویت هم معنا را سازمان می‌دهد. (کاستلز،1997: 7؛ به نقل از گل‌محمدی،1386: 225). هرچند از نظر نباید دور داشت که کاستلز در مقدمۀ کتاب «جامعۀ اطلاعاتی» خود، در مورد هویت، عمده مباحث این حوزه را بر هویت‌های مدرن متمرکز کرده و از ظهور هویت‌های مقاوم در هیئت‌ جمعیت‌های دینی، فرهنگی، ملی، قومی و محلی سخن می‌گوید؛ و همچنین یادآوار می‌شود که این هویت‌های جدید را می‌توان در سه مقولۀ کلی جای داد که وی آنها را با عناوین «هویت مشروعیت‌بخش»، «هویت مقاومت» و «هویت برنامه‌ای» معرفی می‌کند (کاستلز، 1994: 22).
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   بررسی و تحلیل عوامل موثر بر همسرآزاری در شهرستان شهریار-دانلود پایان نامه ارشد حقوق

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده