دانلود پایان نامه

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری درصنعت خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

  

عباسیان و مهرگان (1386)، در مقاله خود تحت عنوان ” اندازه­گیری بهره­وری عوامل تولید بخش­های اقتصادی کشور به روش تحلیل پوششی داده­ها  (DEA)” این­گونه بیان می­کنند که روش تحلیل پوششی داده­ها، از طریق مقایسۀ نسبی بخش­های اقتصادی و بر اساس مقادیر داده­ها و ستانده­های آنها به برآورد مقادیر کارایی و بهره­وری می­پردازد. در این روش به کمک داده­های ارائه شده، مرزی به نام “مرز کارائی” در نظر گرفته می­شود که تمام بخش­های مورد بررسی با این مرز بهینه مقایسه می­شوند. با استفاده از آمارهای مربوط به ارزش افزوده، بهره­وری بخش­های مختلف اقتصادی محاسبه می­شود. نتایج نشان می­دهد که اگر چه در مجموع روند بهره­وری اقتصادی کشور با روند خفیفی افزایش یافته است، لیکن عملکرد کلی بسیاری از فعالیت­های اقتصادی با توجه به منابع مادی و انسانی قابل توجهی که در اختیار داشته­اند، قابل توجیه نمی­باشد. در این زمینه بخش خدمات به دلیل گستردگی دامنۀ فعالیت­ها و خیل عظیم نیروهای شاغل، از مشکلات بیشتری رنج می­برد. رشد مداوم و پویایی بخش خدمات، مشخصۀ عمده نظامهای اقتصادی موفق و توسعه یافته در دنیای معاصر می­باشد. بنابراین بی توجهی به مسائل و مشکلات این بخش، نظیر پایین بودن بهره­وری نسبی علاوه بر این که بسیاری از فرصت­های رشد و توسعه اقتصادی را سلب می­نماید، می­تواند زمینه ساز بسیاری از مشکلات و مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در آینده باشد.

 

سلطانی (1387)، در مقاله­ای تحت عنوان ” چرخه مدیریت بهبود بهره­وری در سازمان­های تولیدی” به این نتیجه دست یافت که استقرار چرخه مدیریت بهبود بهره­وری نیازمند عزم جدی بوده و در این راستا بایستی ساز و کارهای عملیاتی طراحی و به کار گرفته شود. قبل از طراحی ساز و کارها، آسیب­شناسی وضعیت بهره­وری سازمانها، موجب می­شود که سازوکارهای عملیاتی متناسب با شرایط سازمانها طراحی گردد و برای بهبود بهره­وری در سازمانها می­توان از راهکارهای عملی تجربه شده نظیر نهادینه کردن بهره‌وری در اندیشه، نهادینه کردن صرفه­جویی، طراحی ساختارهای بهره­ور، توسعه منابع انسانی، طراحی نظام تحقیقات بهره­وری و استقرار مدیریت عملکرد کمک گرفت.

 

کمیجانی و محمودزاده (1387)، در مقاله ای تحت عنوان “نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی ایران” به نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصاد داخلی کشور پرداخته­اند. وی این­گونه بیان می­کنند که ارزیابی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر عملکرد اقتصادی کشورها از دهه 1990 مورد توجه قرار گرفته است. تحقیقات تجربی، نتایج متفاوتی در کشورهای مختلف به دنبال داشته است. در این مقاله، سهم فاوا از رشد اقتصادی ایران با رهیافت حسابداری رشد و با استفاده از روش تصحیح خطای برداری و داده­های سری زمانی 82-1338 در زیربازه­های مختلف محاسبه شده است. نتایج نشان داده است که سرمایه غیر فاوا نقش غالب در اقتصاد داشته و حدود 50 درصد رشد اقتصادی ایران را توضیح می­دهد، سهم اشتغال از رشد اقتصادی 38-30 درصد و سهم بهره­وری کل 10-7 درصد است. کشش تولیدی فاوا 07/0 بوده و معنادار است و سهم آن از رشد اقتصادی ایران حدود 7 درصد در دوره 82-1373 است. این سهم حداقل مقدار است و شامل اثرات تعدیل کیفی، کاربری، سرریز و تکنولوژیکی نمی­باشد. افزون بر این، رابطه علیت از طرف موجودی سرمایه فاوا بر تولید در کوتاه­مدت و بلندمدت برقرار است و بازدهی ثابت نسبت به مقیاس در اقتصاد ایران وجود دارد. بهبود عوامل مکمل و زیرساخت­های فاوا و توسعه و ترویج کاربری آن می­تواند افزایش سهم فاوا از رشد اقتصادی ایران را به دنبال داشته باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه شناخت معماری امنیتی در شبکه xG.3 و تحلیل مخاطرات و تهدیدات امنیتی آن و ارائه مکانیزم های امنیتی جهت کاهش اثرات آسیب پذیری ها

 

قطمیری و شفیعی سروستانی(1387)، در رساله خود تحت عنوان “بررسی تأثیر باز بودن تجاری بر اشتغال صنایع کارخانه­ای ایران” برای دوره 1383-1373 پرداخته است. برای این منظور از روش برآورد داده­های ترکیبی با کمک آمار و اطلاعات صنایع کارخانه­ای ایران بر اساس کدهای طبقه­بندی شده در سطح کد چهار رقمی استفاده کرده است. صنایع کارخانه­ای با استفاده از دو معیار نسبت صادرات به تولید در هر بخش صنعتی و یا واردات به تولید در هر بخش صنعتی و همچنین مقایسه نرخ رشد صادرات و یا واردات با نرخ رشد تولید در هر بخش صنعتی، به دو گروه صنایع صادرات­محور و واردات­محور تقسیم شده‌اند. به دلیل پویا بودن تابع اشتغال در طول زمان، در هر گروه صنعتی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردیده است. در این تحقیق متغیرهای نفوذ واردات و صادرات را به عنوان متغیرهای باز بودن تجاری در نظر گرفته است. نتایج برآورد برای دو گروه صنایع صادرات­محور و رقیب واردات نشان می دهد که اثر رشد نفوذ واردات بر نرخ رشد اشتغال در گروه صنایع صادرات­محور منفی و معنی دار، ولی در گروه صنایع رقیب واردات از لحاظ آماری بی­معناست. همچنین نرخ رشد نفوذ صادرات و نفوذ واردات بر نرخ رشد اشتغال در گروه صنایع صادرات محور اثر مثبت و معنادار، اما ضریب مربوط به این متغیر در گروه صنایع رقیب بی‌معناست. نتایج برآورد حاکی از آن است که متغیرهای نفوذ صادرات و نفوذ واردات احتمالاً بر اشتغال صنایع رقیب واردات اثری ندارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-3-سؤالات تحقیق

در این تحقیق سؤالات زیر مورد آزمون قرار می­گیرد:

  1. تأثیر جریانات تجاری بر میزان بهره­وری صنعت خودرو کشور چگونه است؟
  2. تأثیر سرمایه‌گذاری بنگاهها در زمینه تحقیق و توسعه بر میزان بهره­وری بخش صنعت خودرو کشور چگونه است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری درصنعت خودرو  با فرمت ورد