دانلود پایان نامه

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 ارائه ساختار نرخ تعرفه بار و مسافر در راه آهن ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

3-7-روایی پرسشنامه

منظور از روایی این است که محتوای ابزار های جمع آوری اطلاعات یا سوالات مندرج در ابزار دقیقا متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد. یعنی اینکه هم داده های جمع آوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم اینکه داده های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشد.

در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه برای پاسخ به سوالات و فرضیه ها استفاده گردیده است لذا برای بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی صوری استفاده شده است. بدین صورت که پرسشنامه ابتدا به تعدادی از صاحب نظران و خبرگان بخش بازرگانی راه آهن ایران و همچنین اساتید راهنما و مشاور داده شده و از آنها در مورد سوالات معیارها و شاخص های مطرح شده و قابل سنجش نظر خواهی، بحث و تبادل نظر گردید که ضمن انجام تغییراتی در پرسشنامه آن را اصلاح و تایید نهایی نمودند.

3-8-پایایی پرسشنامه

قابلیت پایایی یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری است که نشان دهنده این است که ابزار اندازه گیری تا چه اندازه نتایج یکسانی در شرایط مشابه بدست می دهد. یکی از روش های محاسبه قابلیت پایایی، ضریب الفای کرونباخ می باشد که برای محاسبه آن ابتدا باید واریانس نمرات هر سوال پرسشنامه و واریانس کل آزمون را محاسبه کرد وسپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آن را محاسبه نمود.

α =

α  = ضریب الفای کرونباخ

K  = تعداد سوال های پرسشنامه

= واریانس مربوط به سوال iام

= واریانس کل آزمون

در این تحقیق برای پایایی پرسش های  پرسشنامه ها  ازآلفای کرونباخ استفاده شده است که میزان آن برای کشش تقاضای مسافر80% ، برای کشش تقاضای بار 83%،  برای نرخ تعرفه باری 85% و برای نرخ تعرفه مسافری 86% محاسبه گردیده است .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه تعیین بین ادراک تعارض و سبک مدیریت مصالحه

3-9-روش آماری مورد استفاده

در این تحقیق از نرم افزار SPSS 16 استفاده کردیم و تجزیه و تحلیل داده ها به دو بخش آمار توصیفی و استنباطی تقسیم می شود . در بخش اول ، متغیرهای پژوهش با استفاده از جداول شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی به توزیع فراوانی، نمودار توزیع فراوانی و توصیف می شود. در بخش دوم ، فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون t-test تک نمونه ای مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

خلاصه فصل

در این فصل کلیات روش تحقیق بکار گرفته شده در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفت . پرسشنامه ابزار جمع آوری اطلاعات بوده و ارزیابی پایانی آن نیز از طریق روش کرونباخ انجام شد. همچنین روایی پرسشنامه نیز با هماهنگی استاد راهنما واستاد مشاور و مشورت با صاحبنظران حمل ونقل ریلی ایران احراز گردیده است. همچنین توسط نرم افزار SPSS و با انجام آزمون t-test روی داده ها تجزیه و تحلیل های مورد نیاز انجام شده و نتایج آن در فصل بعد ذکر می شود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1-4-1-هدف اصلی

ارائه ساختار نرخ تعرفه بار و مسافر در راه آهن ایران

1-4-2- اهداف فرعی

  • شناسایی عوامل موثر بر تقاضای بار و مسافر در راه آهن ایران
  • شناسایی عوامل موثر بر تعیین نرخ تعرفه باری و مسافری در راه آهن ایران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : ارائه ساختار نرخ تعرفه بار و مسافر در راه آهن ایران  با فرمت ورد