دانلود پایان نامه

جمهوری اسلامی ایران                                                  

وزارت علوم تحقیقات و فن آوری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات بندرعباس

«   پایان نامه  »

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی – گرایش جامعه شناسی

عنوان :

«بررسی علل اجتماعی گرایش جوانان 35-18 سال بندر عباس به مصرف مشروبات الکلی در سال 1393»

 

 

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر هدایت الله نیکخواه

 

رشته :

علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی

 

سال تحصیلی :

دی ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
 
عنوان                                                                                                                                صفحه
 

  • چکیده ………………………………………………………………………………………………….2

فصل اول : کلیات تحقیق 
1-1- مقدمه …………………………
2-1- بیان مسئله   …………………..
3-1-ضرورت و اهمیت تحقیق  …………….
4-1-اهداف تحقیق …………………….
5-1-هدف کلی تحقیق …………………..
6-1- اهداف جزئی …………………….
7-1- سوال محوری تحقیق………………..
8-1-سوالات جزئی تحقیق ………………..
فصل دوم : ادبیات تحقیق
2.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..
1-2.بخش اول: ادبیات نظری……………………………………………………………………
1-1-2. تعریف مفاهیم کلیدی…………………………………………………………………………………………………..
2-1-2. بررسی تاریخچه ی مشروبات الکلی………………………………………………………………………………..
3-1-2. عوارض مصرف مشروبات الکلی………………………………………………………………………………………..
2-2. بخش دوم:پیشینه ی تحقیق…………………………………………………………………
1-2-2. مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………………….
2-2-2. پیشینه تجربی………………………………………………………………………………………………………………….
1-2-2-2- تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………….
2-2-2-2-تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………….
3-2-2-چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………..
3-2-مدل مفهومی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………..
4-2-  فرضیه‏های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..
1-4-2. فرضیه محوری…………………………………………………………………………………………………………………
2-4-2. فرضیه های جزیی………………………………………………………………………………………………………………….
فهرست مطالب
 
عنوان                                                                                                                                           صفحه
 
فصل سوم : روش شناسی ( متدولوژی )
1-3-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….
2-3- روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………….
3-3- تکنیک پژوهش…………………………………………………………………………………………………….
4-3- ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………….
5-3- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………….
6-3- حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………
7-3- شیوه نمونه گیری………………………………………………………………………………………………….
8-3- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………..
9-3- پایایی و اعتبار تحقیق…………………………………………………………………………………………….
10-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………..
 
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
1-4- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….
2-4- توصیف داده ها………………………………………………………………………………………………………………..
1-2-4- متغیرهای اجتماعی(زمینه ای)……………………………………………………………………………………….
2-2-4- متغیرهای اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………..
3-2-4- مقایسه گرایش مشروبات الکلی بر اساس متغیرهای اجتماعی تحقیق………………………………..
3-4- بخش تحلیلی و آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………
1-3-4- آزمون همبستگی پیرسون جهت سنجش همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته…………..
2-3-4- آزمون رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام……………………………………………………………..
3-3-4- آزمون تحلیل مسیر……………………………………………………………………………………………………….
2-3-3-4-سنجش تأثیرات متغیرهای مستقل بر وابسته……………………………………………………………….
4-4- مدل تجربی تحقیق………………………………………………………………………………………………………….
فهرست مطالب
 
عنوان                                                                                                                                           صفحه
 
فصل پنجم : نتایج و بحث و بررسی
1-5- مقدمه …………………………
2-5- بحث و نتیجه گیری ……………….
3-5- پیشنهادات ……………………..
1-3-5- پیشنهادات اجرایی ……………..
2-3-5- پیشنهادات اجرایی …………………………………………………………………………………………..
4-5- موانع تحقیق ………………………………………………………………………………………………………
منابع و مآخذ ……………………….
پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………..
فهرست جداول
 
عنوان                                                                                                                                     صفحه
 
جدول 1-2. نظریات انتخابی تحقیق………………………………………………………………………………………..
جدول1-3. ضرایب آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………………………
جدول 4-1- شاخص های مربوط به توزیع سنی……………………………………………………………………….
جدول 4-2- توزیع فراوانی نمونه آماری براساس متغیر سن……………………………………………………………
جدول4-3- توزیع فراوانی بر اساس متغیر وضعیت تاهل………………………………………………………………
جدول 4-4- توزیع فراوانی نمونه آماری بر اساس سطح تحصیلات……………………………………………………..
جدول 4-5- توزیع فراوانی نمونه آماری بر اساس گروه بندی شغلی…………………………………………………….
جدول 4-6- توزیع فراوانی نمونه آماری بر اساس گروه بندی درآمدی…………………………………………………
جدول 4-7- شاخص های مربوط به تعداد اعضای خانواده……………………………………………………………..
جدول 4-8- توزیع فراوانی نمونه آماری براساس متغیراعضای خانوار………………………………………………….
جدول 4-9- توزیع فراوانی نمونه آماری براساس متغیرفرزند چندم خانوار……………………………………………..
جدول 4-10- شاخص های مربوط به جایگاه پاسخگو………………………………………………………………….
جدول4-11- توزیع فراوانی بر اساس متغیر وضعیت تاهل………………………………………………………………
جدول 4-12- میانگین رتبه ای گویه های مربوط به روابط خانوادگی…………………………………………………..
جدول 4-13- توزیع درصدی و میانگین روابط خانوادگی………………………………………………………………
جدول 4-32- جداول گویه های استفاده از رسانه های جمعی…………………………………………………
جدول 4-33- توزیع درصدی و میانگین میزان استفاده از رسانه های جمعی……………………………………………
جدول 4-14- میانگین رتبه ای گویه های مربوط به ضعف نهادهای کنترلی و نظارتی………………………………….
جدول 4-15- توزیع درصدی و میانگین ضعف نهادهای کنترلی و نظارتی………………………………………………
جدول 4-31- توزیع درصدی و میانگین پایگاه اجتماعی…………………………………………………………………
جدول 4-16- میانگین رتبه ای گویه های مربوط به ارتباط با گروه همسالان……………………………………………
جدول 4-17- توزیع درصدی و میانگین ارتباط با گروه همسالان……………………………………………………….
جدول 4-18- میانگین رتبه ای گویه های مربوط به در دسترس بودن مشروبات الکلی…………………………………
جدول 4-19- توزیع درصدی و میانگین در دسترس بودن مشروبات الکلی…………………………………………….
جدول 4-20- میانگین رتبه ای گویه های مربوط به گرایش به مصرف مشروبات الکلی………………………………..
جدول 4-21- توزیع درصدی و میانگین گرایش به مصرف مشروبات الکلی…………………………………………….
جدول4-23- مقایسه میانگین سنی بین گروه های مختلف گرایش به مصرف مشروبات الکلی………………………….
جدول4-24- همبستگی پیرسون گرایش به مصرف مشروبات الکلی…………………………………………………….
جدول4-26- آزمون تی مستقل  گرایش به مصرف مشروبات الکلی در بین مجردان و متاهلان…………………………
جدول4-25- مقایسه مجردان و متاهلان از نظر میانگین گرایش به مصرف مشروبات الکلی…………………………….
جدول4-27- مقایسه گروه های تحصیلی از نظر میانگین گرایش به مصرف مشروبات الکلی…………………………..
 
فهرست جداول
 
   عنوان                                                                                                                                          صفحه
 
جدول4-28- آزمون F آنوا گرایش به مصرف مشروبات الکلی در بین گروه های تحصیلی………………………………..
جدول4-29- مقایسه پایگاه های اجتماعی از نظر میانگین گرایش به مصرف مشروبات الکل………………………………
جدول4-30- آزمون F آنوا  گرایش به مصرف مشروبات الکلی در بین پایگاه های اجتماعی………………………………
جدول 4-34- آزمون همبستگی پیرسون فرضیه 1……………………………………………………………………………
جدول 4-35- آزمون همبستگی پیرسون فرضیه 2…………………………………………………………………………….
جدول 4-36- آزمون همبستگی پیرسون فرضیه 3…………………………………………………………………………….
جدول 4-37- آزمون همبستگی پیرسون فرضیه 4…………………………………………………………………………….
جدول 4-38- آزمون همبستگی پیرسون فرضیه 5……………………………………………………………………………
جدول 4-39- آزمون همبستگی پیرسون فرضیه 6……………………………………………………………………………
جدول 4-40- متغیرهای وارد شده به مدل رگرسیونی……………………………………………………………………….
جدول 4-41- ضرایب تبیین رگرسیونی………………………………………………………………………………………
جدول 4-42- ضرایب معادله رگرسیونی………………………………………………………………………………………
جدول 4-43- ضریب بتا ( میزان تاثیر ارتباط با گروه همسالان بر گرایش به مصرف مشروبات الکلی)……………………..
جدول 4-44- ضریب بتا ( میزان تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به مصرف مشروبات الکلی)………………………….
جدول 4-45- ضریب بتا ( میزان تاثیر ضعفنهادهایکنترلیونظارتیبر گرایش به مصرف مشروبات الکلی)………………………
جدول 4-46- ضریب بتا ( میزان تاثیر پایگاه اجتماعی بر گرایش به مصرف مشروبات الکلی)……………………………….
جدول 4-48- نتایج آزمون ضرایب بتا…………………………………………………………………………….
جدول 4-47- ضریب بتا ( میزان تاثیر در دسترس بودن مشروبات الکلی بر گرایش به مصرف مشروبات الکلی)……………
فهرست نمودارها
 
عنوان                                                                                                                                           صفحه
 
نمودار4-1- توزیع سنی نمونه آماری ………………………………………………………………………………………
نمودار 4-2- توزیع فراوانی نمونه آماری براساس متغیر سن……………………………………………………………….
نمودار4-3- توزیع فراوانی بر اساس متغیر وضعیت تاهل………………………………………………………………….
نمو دار 4-4- توزیع فراوانی نمونه آماری بر اساس سطح تحصیلات……………………………………………………..
نمودار 4-5- توزیع فراوانی نمونه آماری بر اساس گروه بندی شغلی……………………………………………………..
نمودار 4-6- توزیع فراوانی نمونه آماری بر اساس گروه بندی درآمدی……………………………………………………
نمودار4-7- توزیع تعداد اعضای خانواده نمونه آماری……………………………………………………………………..
نمودار 4-8- توزیع فراوانی نمونه آماری براساس متغیر اعضای خانوار…………………………………………………….
نمودار4-9- توزیع جایگاه پاسخگو در خانواده …………………………………………………………………………….
نمودار4-10- توزیع فراوانی بر اساس متغیر بومی بودن…………………………………………………………………….
نمودار 4-11- توزیع درصدی و میانگین مشکلات خانوادگی………………………………………………………………
نمودار 4-17- توزیع درصدی و میانگین میزان استفاده از رسانه های جمعی………………………………………………
نمودار 4-12- توزیع درصدی و میانگین ضعف نهادهای کنترلی و نظارتی………………………………………………..
نمودار 4-16- توزیع درصدی و میانگین پایگاه اجتماعی…………………………………………………………………..
نمودار 4-13- توزیع درصدی و میانگین ارتباط با گروه همسالان………………………………………………………….
نمودار 4-14- توزیع درصدی و میانگین در دسترس بودن مشروبات الکلی……………………………………………….
نمودار 4-15- توزیع درصدی و میانگین گرایش به مصرف مشروبات الکلی………………………………………………
– چکیده:
هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر علل اجتماعی گرایش جوانان 35-18 سال بندرعباس به مصرف مشروبات الکلی در سال 1393 میباشد.نمونه مورد مطالعه 400 نفر از جوانان این شهر است که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.گرداوری داده ها برخی براساس پرسشنامه های استاندارد شده و برخی محقق ساخته، انجام شده است و داده های پژوهش با بهره گیری از جداول توصیفی وآزمون های استنباطی تحلیل شدند.در این پژوهش برای تدوین فرضیه ها از نظریات مختلف جامعه شناسی (مانندنظریه کنترل، نظریات یادگیری اجتماعی، بی سازمانی خانوادگی و…) استفاده شده است و براین اساس برای سنجش موضوع مذکور بعنوان متغیر وابسته، متغیرهای مستقل روابط خانوادگی، شبکه های رسانه ای، دسترسی به مشروبات الکلی، کارکرد نیروهای کنترلی و نظارتی،پایگاه اجتماعی و اقتصادی و گروه های همسالان انتخاب شدند.
نتایج این تحقیق نشان داد که بترتیب متغیرهای ارتباط با گروه همسالان، روابط خانوادگی، کارکرد نهادهای کنترلی و نظارتی، پایگاه اجتماعی و اقتصادی و در دسترس بودن مشروبات الکلی بیشترین تأثیر را بر مصرف مشروبات الکلی داشت و تنها متغیر بی تأثیر شبکه های رسانه ای بود.در کل در این پژوهش به این نتیجه دست یافته ایم که گرایش جوانان 35-18 ساله بندر عباس به مصرف مشروبات در حد متوسط بوده است.
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مدیریت دانش مشتریان بانک مهر اقتصاد با استفاده از تکنیکهای داده‌کاوی-پایان نامه ارشد فناوری اطلاعات

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده