دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

در فصل سوم تحقیق راجع به روش تحقیق و نحوه اندازه گیری متغیرها و روش های آماری برای آزمون فرضیه ها بحث شد این فصل به تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه نتایج تحقیق اختصاص دارد. آزمون های انجام شده دراین پژوهش ابتدا به بررسی وجود هموارسازی سود در جامعه مورد مطالعه میپردازد سپس فرضیه دوم برای شناسایی کسب بازده غیرعادی بیشتر توسط شرکت های هموارساز نسبت به شرکت های غیرهموارساز و فرضیه سوم تاثیر نوع صنعت در کسب بازده غیرعادی و در فرضیه چهارم تاثیر اندازه شرکت در کسب بازده غیرعادی مورد آزمون قرار گرفته است. به منظور آزمون فرضیه ها، از آزمون من ویتنی و آزمون تفاوت میانگین دو جامعه برای فرضیه دوم و آزمون تحلیل واریانس دو طرفه برای فرضیه سوم و تحلیل واریانس یک طرفه و رگرسیون چند گانه برای فرضیه چهارم استفاده شده است. سطح معنی دارآماری برای رد یا قبول فرضیه ها 5%در نظر گرفته شده است و کلیه آزمون های آماری با استفاده از نرم افزار spss وexcel صورت گرفته است. آنچه در پی می آید گزارش نتایج آزمون های آماری و تحلیل یافته ها می باشد.

 

2-4) آمار توصیفی

میانگین ها و توصیف های فراوانی نمونه آماری 65 شرکت برای بررسی فرضیه اول در جدول شماره1 پیوست خلاصه شده است این جدول حاوی نام شرکت های نمونه، ضریب تغییرات فروش، سودناخالص، سود عملیاتی وسود خالص و همچنین شاخص ایکل در سه سطح سود و وضعیت شرکت ها از لحاظ هموارسازی سود است می باشد.

در جدول شماره(1-4) تفکیک کلیه شرکتها بر اساس شاخص ایکل در سه سطح مختلف سود مشخص گردیده است.

 

 

جدول (1-4)تفکیک کل شرکتهای نمونه بر اساس شاخص ایکل

نوع شرکت در سطح سود ناخالص در سطح سود عملیاتی در سطح سود خالص نتیجه نهایی
هموارساز 29 26 13 31
غیرهموارساز 36 39 52 34
جمع 65 65 65 65
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران سازه های فضایی

31 شرکت از 65 شرکت عمل هموارسازی سود را انجام داده اند و 34 شرکت بقیه عمل هموارسازی سود را انجام نداده اند، به 31شرکت اول گروه شرکت های هموارساز و به 34 شرکت دیگر که عمل هموارسازی سود را انجام نداده اند گروه شرکت های غیرهموارساز اطلاق می شود.

آزمون نرمال بودن میانگین بازده های غیرعادی شرکتها

جهت مشخص شدن نرمال بودن میانگین بازده های غیرعادی شرکتها از آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف(KS) استفاده می نماییم.

بیان فرضیه آماری به شرح زیر می باشد:

Ho: توزیع میانگین بازده های شرکتها نرمال است.

:H1 توزیع میانگین بازده های شرکتها نرمال نیست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تحقیق حاضر اهدافی چند به شرح زیر دنبال می شوند:

الف)شناسایی شرکتهای هموارساز سود

ب)بررسی اینکه آیا هموارساز ی سود بر بازده غیرعادی سهام تاثیر دارد یا خیر؟

 

پایان نامه بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  با فرمت ورد بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید