دانلود پایان نامه

مروری بر سابقه پیشینه تحقیق

در یک تحقیق ارتباط افسردگی با استرس و نحوه مقابله با آن مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه افسردگی بک و شیوه های مقیاس مقابله ای (لازاروس 1983) و ارزیابی کلی و مقیاسهای فرعی استروسورها و مقیاس جامع ارزیابی استرس روی 227 نفر دانسجوی شاغل فارغ التحصیل مورد اجراء در آمد.

فرضیه عبارت بود از اینکه اشخاص با افسردگی خفیف، در مقایسه با اشخاص غیر افسرده باید بیشتر از سبک مقابله هیجان مدار حمایت شوند. افراد همچنین کمتر از افراد غیر افسرده از سبک مقابله مسئله استفاده نموده اند.

افراد با افسردگی خفیف همچنین تجارب بیشتری از استرس را در مقایسه با افراد غیر افسرده گزارش دادند و آنهائیکه تجربه استرس بیشتر را داشتند بیشتر از آنهائیکه سطوح کمتری از استرس را داشته افسردگی را نشان دادند.

در یک مطالعه دیگر ارتباط بین استرس تجربه شده، تکنیک های مقابله و نمرات پرسشنامه بک روی 84 دانشجوی فارغ التحصیل مورد بررسی قرار گرفت.

با استفاده از نمرات بک بعنوان متغیر وابسته، اثرات معنی دار بین استرس، 3 الی 7 سبک مقابله مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که تکنیک های مقابله تأکید دارند روی نگرشهای حمایت از خود (برای مثال امیدوار بودن) و به طور منفی به نمرات پرسشنامه بک مربوط بودند(روبین، پوول، تانک 1992)

در یک مطالعه دیگر، تعیین کننده های شخصی و زمینه ای مقابله و اضطراب و ارزیابی موقعیت ها با یک مطالعه گذشته مورد بررسی قرار گرفت.

پیش بینی کننده های زمینه ای و شخصی پاسخ های مقابله در ارزیابی موقعیت ها و متغیرهای شخصی و زمینه ای بعنوان پیش بینی کننده و کنشهای اضطرابی بطور روزانه و شرایط آن مورد ارزیابی قرار گرفت. در طول چهار هفته اطلاعات 198 دانشجوی در حال فارغ التحصیل در زمینه های سبک های مقابله، اضطراب موقعیت (صفت)، تمایلات افسردگی، و افت تحصیلی جمع آوری شد.

در طول مدت: آزمون، اضطراب موقعیت و پاسخ های مقابله موقعیتی مورد ارزیابی قرار گرفت. هماهنگ با پیش بینی ها، یک تکامل معنی دار بین موقعیت و ارزیابی اجتماعی، اضطراب صفت و اضطراب حالت پیدا شدو حالت اضطراب بطور منفی روی آرامش یا حالت آرایندگی تأثیر گذاشت و کمتر با رفتارهای مقابله ای که تهدیدی برای موقعیت خود بود، بستگی داشت. (کاراندیر 1995)

در یک تحقیق دیگر(الگوی) محرک های فشارزای زندگی، اثرات راهبردهای مقابله ای(تسریع یا جهش، عزت نفس، رقابت اجتماعی) روی دو گروه از بچه های هندی، آمریکایی که تجربه استرس با همسالان داشتند مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج نشان داد که محرک های فشار زایی همسالان بطور معنی داری با احساسات غمگینی (و سن فوریا) برای هر دو گروه سنی ارتباط دارد، و انتخاب استراتژیهای مقابله در تعامل است با تسریع و جهش آنهائیکه جهش یا تسریع پائین را انتخاب کرده بودند و از واپس زنی بیشتر استفاده نموده بودند و آنهائیکه از تسریع یا جهش بیشتر نموده بودند. از تلافی بیشتر استفاده کردند (هانگ، کارن، لیونگ، فردریک، وانگر، نیکول)

در یک تحقیق دیگر ارتباط بین بگو مگوهای روزانه، حمایت های اجتماعی. راهبردهای مقابله ای و افسردگی در دو گروه دانشجویان سیاه پوست و سفید پوست مورد بررسی قرار گرفت(96 دانشجوی سیاه پوست و 64 دانسجوی سفید پوست)

گرچه شدت میانگین در بین دانشجویان سیاه پوست اختلاف نداشت ولی آنها فراوانی بالایی از بگو مگوهای روزانه گزارش داده اند. در مقابل دانشجویان سفید پوست بیشتر از دو سال و خانواده حمایت اجتماعی را دریافت کرده بودند. و این مسئله در دانسجویان سیاه پوست بر عکس بود. میانگین نمرات راهبردهای مقابله تعامل نداشت. بجز حمایت خانوادگی ادراک شده که مربوط به افسردگی پائین بین دانشجویان سیاه پوست بود. (یونگ، جون، کاسا. هاری، 1989) در یک مطالعه ارزیابی، استرس و مقابله در مادرانی که بچه هایشان از کار افتاده بود. آندو آنهائیکه از کار افتاده نبودند. با استفاده از مدل شناختی رفتاری استرس و مقابله آزمایش روی 96 نفر انجام شد. آزمونها نشان دادکه مادرانی که بچه هایشان دچار نقص بودند (Mod) سطوح بالای از علائم افسردگی را گزارش دادند و تفاوت در پریشانی روانشناختی و رویکرد وضعیت سلامتی معنی دار بود. آزمون همچنین به بررسی سبک مقابله و وضعیت سلامتی پرداخت نتایج نشان داد که سبک مقابله هیجان مدار همراه است. افزایش پریشانی روانشناختی در مادران Mod، و سبک مقابله مسئله مدار ارتباط پیدا کرد به کاهش پریشانی روانشناختی (میلر، گیت، گوردون، بروبرت، دامانیل، ریچارد، میلر، لئونارد، 1993)

گزارش شده است که افراد سن سطوح بالای از علائم افسردگی را دارند. دلایل این پدیده، امکان دارد. شاخص فقدان، بالا رفتن سن و فقدان حمایت اجتماعی باشد. تحقیقات اخیر به وجود تفاوتهای فردی در مقابله پی برده اند. برای مثال فیلد، بلندکارد، ایرون 1998) دریافتند که رابطه بین اعتقادات و مرکز کنترل و پاسخ های مقابله بطور واقعی در گروه سنی نوجوانان و افراد مخالف هم هستند. نتایج احتمالاً نیازمند فهم تفاوتهای تاریخی، تغییرات رشدی، و تفاوت هایی در زمینه های اجتماعی است در یک مطالعه دیگر ارتباط بین مشکلات بین فردی و سبک های مقابله و خط خودکشی بر روی 71 بیمار روانی(بستری در بخش روانپزشکی) مورد مطالعه قرار گرفت (دانه گنی 62-18) نتایج نشان داد که مشکلات بین فدی که بطور منحنی دار به خطر خودکشی مربوط است سبک مقابله واپی زنی (تمایل به اجتناب از درمان شدن یا موقعیت ناراحت) بطور مثبت نیز به خطر خودکشی مربوط گردید(جوزف، شارون. پلاتچیک، روبرت، 1994)

در کشورها، تحقیقاتی که در ارتباط مستقیم با موضوع پژوهش فعلی ما باشد صورت نگرفته است، البته تحقیقات مشابه با موضوع وجود دارد. مثلاً در یک تحقیق که به بررسی راهبردهای مقابله در بیماران وسواس اجبار صورت گرفته نشان داده شده است که راهبردهای مقابله در اینگونه بیماران بیشتر از نوع هیجانی و عاطفی است(محمدخانی، پروانه در یک تحقیق دیگر، که به هنجاریابی پرسشنامه به سبک های مقابله ای انجام گرفته است، نتایج نشان داد که میانگین نمرات گروه مردان و زنان مورد مطالعه در چهار مقیاس پرسشنامه C.S.Q نشان داد که مردان گرایش بیشتری به کاربرد مقابله عقلانی و انفصالی و گرایش کمتری به کاربرد مقابله هیجانی نسبت به زنان دارند اما این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود.(پاکنژاد، محسن 1373)

در بررسی و تحقیقی که توسط دو تن از محققین به نام های هسو و مارشال در سال 1988 به عمل آمد، شیوع علائم افسردگی بین دانشجویان دانشکده های پزشکی و سایر طبقات غیر دانشجویی مورد مقایسه قرار گرفت. این مقایسه از طریق جمع آوری اطلاعات بدست آورده از 1805 دانشجوی پزشکی دانشگاه انتاریو ontario کانادا در رده‌های انترن و دستیاری و تعداد مشابهی از سایر طبقات غیر دانشگاهی توسط مرکز مطالعات اپیدمیولوژی انجام پذیرفت و شیوع بیماری افسردگی در گروهها مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. با توجه به نتایج اندازه گیری ها در رابطه با بیماری افسردگی محققین به نتایح زیر دست یافتند.

1-نسبت افسردگی در میان دانشجویان تخصصی پزشکی در مقایسه با سایر گروهها بیشتر بوده است.

2-آزمایشات نشان داد درصد دانشجویان زن که دارای علائم بیماری افسردگی بودند از دانشجویان مرد بیشتر بود.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود رایگان پایان نامه :بررسی تحلیل کلام مطالعه زبان مروری بر تعاریف تحلیل کلام

3-نسبت افسردگی در دختران مجرد دانشجو در مقایسه با زنان متأهل دانشجو بیشتر بود.

احمدی دو نمونه از دانشجویان دانشگاه اصفهان را از لحاظ افسردگی مورد مطالعه قرار داده است در نمونه اول 108 نفر از دانشجویان شرکت داشتند که در تابستان 64 مشغول به تحصیل بوده، بیش از 30 واحد برای فراغت از تحصیل نداشتند. نمونه دوم به 200 نفر از دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی 65-64 تست افسردگی بک داده شد. هر دو نمونه بصورت تصادفی انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل های آماری نتایج حاصله از نمونه اول نشان می‌دهد که میانگین افسردگی در پسران دانشجو بصورت چشمگیری بالا تر از دختران است.

آزمونهای آماری نشان دهنده معنی دار بودن این تفاوت است. فراوانی نشان می‌دهد که 6/18 درصد افسردگی در سطح خفیف، 1/16 درصد در سطح متوسط 5/8 درصد در سطح لدیه ئ 7/1 درصد در سطح خیلی شدید داشته اند. با اینکه میانگین پسران و دختران دانشجو، یکدیگر متفاوت بود. ولی این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار نیست.

بر اساس پژوهشی که عالمی‌پور در مورد افسردگی دانشجویان انجام داده به این نتیجه رسیده است که افسردگی در میان دانشجویان شهرستانی بیشتر از دانشجویان مقیم تهران است. علت افسردگی بیشتر دانشجویان شهرستانی در این تحقیق عامل اجتماعی از قبیل دوری از خانواده، اقامت در خوابگاه و نبودن تکیه گاه عاطفی برای دانشجویان شهرستانی عنوان شده است.(عالیپور 1371)

فلاحی (1372) در پژوهشی که بر روی 330 دانشجوی خوابگاهی سه دانشگاه، علوم پزشکی ایران، تهران، شهید بهشتی انجام داده میزان افسردگی آنها را مشخص ساخته است. نتایج این پژوهش نشان دهنده رابطه معنی داری بین افسردگی و اقامت در خوابگاه می‌باشد. همچنین نتایج این تحقیقی حاکی از بیشتر بودن افسردگی در جنس مؤنث نسبت به جنس مذکر می‌باشد.

احمدی میزان افسردگی 651 نفر از دانشجویان و دستیاران دانشکده پزشکی و دانشجویان دانشکده فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با استفاده از آزمون افسردگی بک مورد مطالعه قرار دارد . نتایج محاسبات آماری نشان داد که 67/46 درصد از دانشجویان پزشکی ، 55/17 درصد از دانشجویان دانشکده فیزیوتراپی دچار افسردگی در حد خفیف تا نسبتاً شدید هستند .

(ملکی و دیگران 1372) میزان و شدت شیوع افسردگی و اضطراب در میان دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه علوم پزشکی همدان را مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق آنها نشان می‌دهد که 1/27% از دانشجویان در آزمون افسردگی بک نمره‌ای معادل یا بالاتر از 18 داشته اند . در این تحقیق رابطه برخی متغیرها مثل ، وضعیت خانوادگی ، مالی و اجتماعی ، شغلی ، چگونگی گذراندن اوقات فراغت ، رشته و سال تحصیلی ، سوابق ابتلاء به بیماری جسمانی و روانی ، افسردگی و اضطراب دانشجویان مورد مطالعه قرار گرفته است .

نتایج تحقیقاتی که در این فصل مورد بررسی قرار گرفت ، نشان می‌دهد که عوامل اجتماعی و محیطی در بروز افسردگی نقش عمده ای بر عهده دارند . فشارهای اجتماعی ، فشارهای محیطی در ابعاد مختلف ، وقوع رویدادهای ناخوشایند در زندگی ، عدم تأمین اجتماعی و نظایر آن موجبات افسردگی را فراهم می‌آورند . به همین سبب نمی‌توان افسردگی را تنها بعنوان یک پدیده روانی مورد مطالعه قرار داد .

بیشتر تحقیقاتی که ذکر گردید از چارچوب تئوریی ارائه شده حمایت می‌کند . وقتی در کنش متقابل فرد با محیط بنا به عللی فرد نمی‌تواند خود را با محیط سازگار نماید . و یا تحمل فشارهای محیط از تحمل وی خارج است و یا نمی‌تواند انتظارات محیط را برآورده نماید ، میل به افسردگی در وی زیاد خواهد بود .

در مطالعه ای که توسط Zung در کره در سال 1996 انجام گرفته ، نشان دهنده میزانی از افسردگی در بین 953 تن از دانشجویان خارجی فیلیپینی ، تایوانی و امریکایی دانشکده می‌باشد . به نقل از مجله روانشناسی بالینی در سال 1999 در دو گروه از دانشجویان برزیلی کالج در حد وسیعی مورد مطالعه قرار گرفت (تعداد 845 زن و 235 مرد) مقیاس اندازه گیری BDI (تست افسردگی بک) بر طبق مشخصات جامعه سنجی و بیان معانی آن از اندازه های آیتمهای انفرادی آن برای مجموع افراد مورد آزمایش با توجه به جنسیت آنها مورد مقایسه قرار گرفتند . نمره های تست BDI برای زنان درصد بالاتری را نشان می‌داد .

در مجله بهداشت کالج آمریکا 1996 ، از نتایج ارزیابی افسردگی و اهمیت آکادمیک آن در بین دانشجویان دانشگاه با استفاده از مقیاس های استاندارد گزارش شده 63 دانشجو پرسشنامه افسردگی بک را کامل کردند و در مورد نحوه سازگاری اجتماعی و شخصی آنان گزارشاتی جمع آوری گشتند و مورد بررسی قرار گرفتند . در این تحقیق مشاهده شد که مشکلات تحصیلی ، کاهش فعالیتهای تحقیقی و مشکلات بین فردی در 92% از دانشجویان وجود دارد . در تماس سطوح افسردگی ، اختلالات عاطفی ، بی‌کفایتی، اضطراب و تشویق و بی علاقگی به محل تحصیل بیشتر شایع بوده است . بحث در مورد عوامل مؤثر در افسردگی دانشجویان و استفاده مدام از درمانهای پزشکی و غیرپزشکی در جلوگیری از پیشرفت مرضی آن از ضروریات پرداختن به این قبیل تحقیقات می‌باشد .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دسته‌ها: تز و پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید