دانلود پایان نامه

گدانلود پایان نامه ارشد : حرکت و پویایی در غزلیّات شمس تبریزی - پایان نامه ارشد ادبیات
دانشگاه هنر اصفهان
دانشکده معماری و شهرسازی
گروه معماری
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری گرایش مهندسی معماری
طراحی مجموعه مسکونی در سبزوار با توجه به مفهوم امروز واحد همسایگی
استاد راهنما:
آقای دکتر عیسی حجت
استاد مشاور:
آقای دکتر مجید صالحی نیا

تکه هایی از متن برای نمونه :

متن کامل در لینک زیر :
زندگى اجتماعى در محیط های شهرى با عرصه ها و سلسله مراتب متفاوتى به وجود مى آید؟ زندگى در عرصه هاى اجتماعى مسکونى یا در خیابان هایى که فضاهاى خدماتى و خرید در آن واقعند در حضور پر جنب و جوش مردم نهفته است. کوچه هاى مسکونى محیط هایئ هستند که تنها براى دسترسى مورد استفاده قرار نمى گیرند. توجه به نوع استفاده کنندگان و نیازهاى آنها در این گونه فضاها، محیط هایى امن و قابل زندگى را به وجود مى آورند؟ زیرا عرصه هاى اجتماعى با حضور انسان معنا پیدا مى کند. در این عرصه ها رفتارهایى از اهمیت مضاعف برخوردار مى گردند که مأخوذ از جوهره هر فضا مى باشند(پوردیهیمی،1391).
اغلب در عرصه هاى جمعى شهری ، رفتارهاى متفاوت و گوناگونى بنا بر مراتب فضایى آنها پدید مى آید که، در واقعیت به صورت چند منظوره عمل مى نمایند. وجود رفتارهاى مختلف که در این فضاها در زمان هاى متفاوت صورت مى پذیرد نقش مهمى در سرزنده نگه داشتن آن ها خواهد داشت. استفاده چند منظوره از این گونه فضاها باید محدوده هاى قلمروهاى خصوصى از دیگر محدوده ها به صورتى واضح و علامت گذارى شده مشخص گردند تا تعاملات اجتماعى در آن ها بدون ایجاد مزاحمت براى ساکنان انجام پذیرد(همان، 1391).
لذا جوهره  گونه هاى مسکونى وابسته به نظام زندگى اجتماعى روشهاى متفاوت تعاملات واحدها با یکدیگر، نوع و مرتبه فضاهاى دسترسى به واحدها، مقیاس و تراکم مسکونى مى گردد. در واقع واحد مسکونى که عرصه اى خصوصى است نظامى مشترک یا نظامى اجتماعى آن را در ارتباط و تعامل با واحدهاى دیگر قرار مى دهد. نگاهى دقیقتر به اجزایى که ساختار “مجتمح ها و مجموعه ها” را مى سازند، مى تواند شرایط هر یک را به خوبى روشن سازد(همان، 1391).
 
2-13-گونه شناسی مجتمع های مسکونی
بر حسب نیازهای پژوهشی و پیشینه شکل گیری الگوهای مسکن در کشورهای مختلف، گونه شناسی خانه از مقیاس مجموعه تا بلوک، شامل فضای داخلی واحد و کل واحد مسکونی با معیارهای مختلفی صورت گرفته است. یکی از گونه شناسی ها بر اساس نحوه قرارگیری واحد مسکونی در زمین و همجواری، معیار گونه شناسی بوده است. معیارهای دیگری چون همنشینی فضای پر و خالی، دسترسی، حجم  ها و ابعاد بنا عامل مشترک تعریف گونه میباشد. محقق ایتالیایی “کامبی”، خانه های حیاط دار را بر اساس موقعیت حیاط، به صورت خانهای I شکل، L شکل، U شکل، T شکل، Z شکل، چلیپایی و خطی دسته بندی کرده است (کامبی، 1392 ).
محققان آمریکایی، “تیس”، “شرود” و “پلیزویدس”، خانه های حیاط دار لس آنجلس را بر حسب نحوه اشتغال زمین، به خانه های یک سویه، دو سویه، L شکل، U شکل و حیاط مرکزی دسته بندی کرده اند. محققان آلمانی “پفایفا” و “برانک” در کتاب گونه شناسی خانه های حیاط دار، خانه ها را به گروه های خانه هایی با باغ مرکزی،  خانه های  L شکل، خانه های پاسیودار و خانه های آتریوم دار تفکیک کرده  اند. به صورت کلی  گونه شناسی داخل خانه های معمولاً برگرفته از نحوه ی دسترسی و یا گردش فضاهای داخلی انجام می شود (عینی فر، قاضیزاده، 1389 ).
پایان نامه

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

پایان نامه ارشد : طراحی مجموعه مسکونی در سبزوار با توجه به مفهوم امروز واحد همسایگی