دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه : مطالعه تطبیقی دادرسی عادلانه در حقوق ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر

 
2-6-6-انجام دادرسی در زمان معقول
در دعاوی کیفری یکی از موضوعاتی که ممکن است به ضرر یکی از طرفین ختم شود فرار متهم و امحای آثار جرم می باشد.از این رو تحقیقات مقدماتی باید به سرعت انجام گیرد و قاضی به منظور آنکه آثار جرم از میان نرود یا متهم فرار نکند باید در تحصیل دلیل و جمع آوری اسباب و دلایل جرم از هر اعمال هر گونه تاخیر پرهیز کند.به همین مناسبت ماده 61 قانون آیین دادرسی کیفری ایران مقرر می دارد تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع انجام تحقیقات نمی شود.در یک مورد در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است «با توجه به مقررات ماده 58 قانون آیین دادرسی کیفری که تحقیقات را در اوقات تعطیل هم تجویز می کند انجام وظیفه قضات تحقیق در خارج از وقت اداری الزامی است و ترتیب انجام این وظیفه تابع نظر دادستان است».مطابق نظر ادره حقوقی قوه قضاییه یک صلاحیت تکلیفی برای قضات تحقیق قرار داده شده است و آنان تابع نظر دادستان از این حیث قرار داده شده اند.
به طور کلی می توان گفت که در مورد زمان انجام تحقیقات مقدماتی در ایران زمان مشخصی پیش بینی نشده است اما در کشور فرانسه مهمترین موارد را می توان در مواد 1-175  قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص مدت معقول تحقیقات به صراحت مشاهده کرد.بدین ترتیب که در کلیه موضوعات مدت تحقیق نمی تواند با توجه به شدت اعمال انتسابی به شخص تحت بررسی پیچیدگی بررسی های ضروری برای کشف واقعیت و اجرای حقوق دفاعی تجاوز نماید.اگر با اتمام مدت دو سال از تاریخ شروع تحقیقات،این تحقیقات پایان نیافته باشد،بازپرس با ارجاع به معیارهای پیش بینی شده قرار موجه ای اتخاذ می کند و دلایل مدت دادرسی،عواملی که ادامه تحقیقات را توجیه می کند را توضیح می دهد و زمان احتمالی اتمام تحقیقات را توجیه می کند را توضیح می دهد و زمان احتمالی انجام تحقیقات را معین می نماید.در ایران نیز بهتر می بود که قانونگذار با تعیین دقیق زمان رسیدگی به گونه ای شفاف تر معین می کرد.این چنین ابهامات قانونی و کلی گویی طبعا می تواند زمینه را برای نقض و سوء استفاده از حقوق متهم فراهم نماید.
 
صدور رای در مهلت و زمان معقول یکی از شرایط دادرسی عادلانه است.امروز بزرگ ترین معضل موجود در تشکیلات دادرسی بسیاری از کشورها اطاله دادرسی است که درک و احساس اجرای عدالت را در جامعه با مشکل موجه ساخته است.برخی از کشورها به فکر وضع قانون برای تسریع در فرآیند دادرسی افتاده اند.برای مثال در کشور فرانسه اخیرا قانونی برای تسریع محاکمات به تصویب رسیده است که طی موادی چند در صدد است اطاله دادرسی را کاهش دهد.اینکه دادرسی در زمان و مهلتی معقول انجام شود از معقولانه بودن مهلت ها و مواعد دادرسی متفاوت است.مورد اخیر مبتنی بر این اصل است که هیچ مهلتی علیه کسی که نمی تواند از آن استفاده کند جریان نمی یابد یا اگر جریان یافته است به واسطه مانع متوقف نمی شود.
استاد محمد برجردی عبده در این باره گفته اند:
«وقتی شخصی در محکمه اقامه دعوی می کند انتظار دارد که محکمه بدون تاخیر تکلیف کار را معین کرده و حقش را در اسرع اوقات به او ایصال نماید.بدیهی است موفقیت و حصول نتیجه وقتی مطلوب و در نفس موثر است که در حال نشاط و رقبت فراهم آید.اما بعد از آنکه زاید بر حد انتظار به طول انجامیده ذی حق برای رسیدن به حق خود رنج و محنت های فراوان دیده دیگر حکمی که بر حقاینت او صادر شده باشد چندان خشنود نبوده و آن را با نهایت خرسندی تلقی خواهد نمود.»[1]
اهمیت دادن به زمان دادرسی نه تنها در رضایت خاطر اصحاب دعوی موثر است بلکه موجب می شود از لحاظ سیاسی مردم به قوای حاکمه اعتماد بیشتری کنند و با طیب نفس رای آنها را بپذیرند که در واقع همان طور که گفته اند این امر موجب مشروعیت قاضی می گردد،چرا که مشروعیت او در گرو شناسایی عمومی نتایج بدست آمده است.این نوع مشروعیت که بدان مشروعیت به لحاظ نتیجه گفته می شود یکی از معیارهای دادرسی عادلانه است و همان چیزی است که نویسنده پیش گفته به آن حصول نتیجه در حال نشاط و رغبت می گویند.[2]
همچنین در دادرسی کیفری شخصیت متهم و نحوه حرکات و گفتار و حالات او در تصمیم دادگاه موثر است بنابراین هر چه فاصله جلسه دادگاه و زمان صدور رای طولانی تر شود این موارد از ذهن قاضی دور می شود مضافا بر اینکه این فاصله ممکن است سبب شود که دادگاه تحت فشارهای خارجی قرارگیرد یا در تصمیم خود متزلزل شود.سرعت در انشای رای در مرحله تجدید نظر نیز باید پذیرفته شود.سرعت در انشای رای در این مرحله از این جهت اهمیت بیشتری پیدا می کند که امضاء کنندگان رای دو یا سه نفر هستند و ممکن است در فاصله میان ختم رسیدگی و پایان مهلت یک هفته یکی از اعضای دادگاه فوت کند یا به مرخصی برود یا حادثه دیگری اتفاق بیفتد که مانع امضای رای توسط وی شود.بنابراین صدور رای با مشکل روبرو خواهد شد.در مجموع اصل تسریع در صدور رای سبب می شود که متهم از بلاتکلیفی بیرون بیاید و از حالت دغدغه خاطر خارج شود و شاکی نیز به حق خود برسد.جامعه نیز که از وقوع جرم زیان دیده منتظر است هر چه سریع تر تنبیه عضو خاطی خود را ببیند و هر چه فاصله میان زمان وقوع جرم و صدور رای و در نتیجه اعمال مجازات زیاد شود اثر بخشی مجازات ضعیف تر خواهد شد.[3]
2-6-7-حق سکوت
 وقتی که شخص در مظان اتهام قرار می گیرد تکلیف قضات تحقیق و ماموران استنطاق آن است تا در نهایت بی طرفی و با لحاظ جمیع شرایط و تضمین حقوق دفاعی متهم به جمع آوری و تحصیل دلیل بپردازند.این بدان معناست که اصولا متهم وظیفه ای ندارد تا جهت رفع اتهام از خود ارائه دلیل کند و این مراجع تحقیق هستند که باید دلایل مثبت بزه کاری فرد مظنون را از طرق و مجاری قانونی به دست آورند.یکی از مسائل مهم در این زمینه حق سکوت متهم است.آنچه در رابطه با سکوت و ارتباط آن با اصل برائت مطرح می شود آن است که سکوت دلیل بر مجرمیت متهم و سوء نیت و مبادرت وی به اطاله جریان استنطاق و تحقیقات مقدماتی نخواهد بود.در هر مورد خاص این وظیفه بازپرس یا مقام استنطاق است که باید با توسل به هوش و ذکاوت و با به کارگیری روشهای علمی و کارآمد به کشف حقیقت نائل آید.[4]
متهم باید بداند که می تواند به سوالات پاسخ نگوید و سکوت او نمی تواند عواقب کیفری داشته باشد.این حق خصوصا در شرایط فقدان وکیل که متهم ناآشنا با قوانین ممکن است اغفال شود وسیله دفاع از متهم است.تنها حضور وکیل است که می تواند سخن گفتن را برای متهم موجه سازد.[5]ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری ایران می گوید:«چنانچه متهم از پاسخ دادن امتناع نماید امتناع او در صورت مجلس قید می شود.»
هنگامی که سخن از پذیرش اصل برائت آمد نتیجه آن است که شخص به عنوان متهم و نه مجرم شناخته می شود.یکی از آثار مترتب بر این شناسایی آن است که به هنگام بازجویی می تواند اعلام کند که از حق سکوت خود استفاده کرده و بدون حضور وکیل هیچ گونه صحبتی نخواهد داشت.این حق از جمله حقوق به رسمیت شناخته شده برای متهم در مرحله کشف جرم و هم در مرحله تحقیقات مقدماتی است،منتهای مراتب بین اعلام این حق در مرحله کشف جرم و حق بهره وری از آن در مرحله تحقیقات مقدماتی باید قائل به تفکیک شویم.در تفکر حقوقی امروز نه تنها حق سکوت متهم و حق داشتن وکیل محترم شمرده شده است بلکه پلیس قضایی یا مقام تعقیب مکلف است پس از احضار یا جلب متهم علاوه بر استعلام هویت و تفهیم اتهام حقوق مذکور به وی را اعلام کند.به استناد یکی از آرای دیوان عالی کشور آمریکا که  در سال 1964 صادر گردید اعلام این حقوق به متهم از سوی پلیس یک تکلیف قانونی است.طبق این رای پلیس باید حین دستگیری متهمین به آنها اعلام نماید که حق دارند پاسخ سوالات پلیس را در حضور وکیل خود بدهند و نیز حق دارند که تا حضور وکیل ساکت بمانند و فقط در صورت تفهیم اتهام و چنانچه متهمین علی رغم حقی که دارند حاضر به پاسخگویی باشند پلیس می تواند بازجویی را شروع نماید.[6]
[1] بروجردی عبده،محمد،اصول قضایی –حقوقی-تهران نشر رهام،چاپ اول،1382،ص 8
[2] غمامی مجید،محسنی حسن،اصول تضمین کننده عملکرد دموکراتیک در دادرسی و اصول مربوط به ویژه گیهای دادرسی مدنی،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،شماره 74،زمستان 1385،ص 285
[3] زراعت،عباس،اصول آیین دادرسی کیفری،نشر مجد،چاپ اول،1382،ص 230 و 231
[4]برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به مقاله حق سکوت متهم.منتشر شده در سایت اینترنتی http://www.aftab.ae/articles/social/
[5] برای اطلاعات بیشتر در این زمینه رجوع کنید به،آشوری،محمد،متهم حق سکوت دارد،به نقل از سایت اینترنتی http://www.art.net منتشر شده در روزنامه شرق شماره 735 مورخ 24/1/1385
[6] جهانبخش،رای دیوان کشور ایالات متحده در مورد اعتراف و حق داشتن وکیل در مراحل اولیه بازجویی،مجله کانون وکلاء،سال 19،شماره 104،فروردین،اردیبهشت و خرداد 1346،ص 24

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   بهینه سازی خرید دارو با استفاده از داده¬کاوی-دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات