دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بردسیر 

گروه زبان و ادبیّات فارسی  

پایان نامه برای درجه کارشناسی ارشد«M.A» 

عنوان:

آموزه های اخلاقی در شاهنامه 

استاد راهنما:

دکتر هوشمند اسفندیار پور

استاد مشاور:

دکتر بهجت السّادات حجازی

بهار92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

شاهنامه مجموعه و جهانی است از حکمت، دانش، اخلاق، آموزه های معرفتی و چگونه با بزرگی و شرف زیستن. حماسه های شاهنامه، خود اندیشه هایی سترگ، والا، ظلم ستیز و بزرگی آفرین را در خود، ذخیره دارند. شاهنامه کتاب شاهان نیست. زندگی بزرگان و امیران و نیاکان فرهیخته، قدرتمند، خداجو و زندگی آموز است. آنجا هم که سرگذشت انیران، اهریمنان و پتیارگان است، سراسر عبرت و پند است. خوبان، همیشه بر بدان و اهریمنان سرانجام پیروز می شوند. کاوه و فریدون بر ضحّاک دست می یابند و او را از صفحه ی روزگار محو و نابود می کنند.

شاهنامه سراسر آموزه های اخلاقی است. مگر نه این است که فردوسی را حکیم می خوانند. آری او در همه ی فراز و نشیبها، در همه ی مقاطع سرگذشتها، در آغاز و پایان داستانها، درس اخلاق و زندگی می دهد.

این پایان نامه تحت عنوان « آموزه های اخلاقی در شاهنامه » سیری است در آموزشهای زندگی و اخلاقی در شاهنامه، مستند به اشعار حکیم طوس. نگارنده ی این پایان نامه، شواهد آموزه های اخلاقی را جای جای شاهنامه، برگزیده و با برجسته ترین آموزه های اخلاقی مندرج در شاهنامه، آنها را با ابیات شیوا، دلنشین و زیبای آن فرزانه و حماسه سرا، پرداخته و توصیف و تعریف ارائه نموده است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارتباط بین عوامل ایجاد ارزش ادرکی و رقابت پذیری در شرکت های بیمه

همه ی بخشهای این نامه ی باستان روزگار از اسطوره و اسطوره و تاریخ و تاریخ محض، معرفت آموز است. حکیم طوس، فرد و جامعه، هر دو را به چالش و بوته ی تهذیب راستی، درستی، فرهنگمداری و دانش دوستی و خداجویی دعوت می کند.

سیر این دعوت و به چالش کشیدن نفس سرکش و رام نمودن طبیعت انسانی را در این پایان نامه، از زبان بزرگترین شاعر حماسه سرای ایران می شنویم.

واژگان کلیدی: آموزه های اخلاقی، شاهنامه، فردوسی، حماسه، حکمت،  پند.

فهرست مطالب

 

مقدمه                                                                                                            1

فصل اول :کلیات تحقیق

1-1بیان مسأله                                                                                                  5

1-2اهمّیّت و ضرورت تحقیق                                                                                 5

1-3اهداف تحقیق                                                                                              6

1-4 فرضیه‌های تحقیق                                                                                        7

فصل دوم:پیشینۀ تحقیق

پیشینۀ تحقیق                                                                                                  9

فصل سوم: روش تحقیق

3-1-روش تحقیق                                                                                              11

3-2-تحقیق توصیفی تحلیلی                                                                                  11

3-3-نوع مطالعه، روشها و ابزارهای گردآوری اطّلاعات                                                      12

3-4-اسناد عمده ی مورد استفاده در این تحقیق                                                           12

3-5-محدودیّت ها و موانع                                                                                     12

فصل چهارم :یافته ها و داده های تحقیق

4-1-اخلاق و مکارم اخلاقی                                                                                   14

4-1-1-رابطه اخلاق و هنر                                                                                    15

4-2-ادبیّات حماسی                                                                                           16

4-2-1-در ادبیّات ملل دو نوع منظومه ی حماسی می توان یافت                                         16

4-2-2 -نبرد نیکی با بدی در حماسه و اسطوره                                                            18

4-2-3-اخلاق فردی و جمعی از منظر حماسه سرای ایران                                                         24

4-2-4-پندگفتن بوزر جمهر یا بزرگمهر نمودار و تبلور آموزه‌های اخلاقی                                25

4-2-5-سخن سرآمد نیکیهاست                                                                              31

4-3- حماسه و آموزه های اخلاقی                                                                           34

4-3-1- خدای آفریننده، آفریننده کرات آسمانی                                                           35

4-3-2-خدای آرام کننده زمین                                                                              36

4-3-3- افروزنده ی آتش از خاک                                                                            36

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده