دانلود پایان نامه

دانشگاه علامه محدث نوری (ره)

غیر انتفاعی- غیر دولتی

دانشکده علوم اقتصاد و اداری

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A)

موضوع:

بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر عباسعلی پور آقاجان

استاد مشاور:

دکتر یوسف تقی پوریان

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ه

فصل اول کلیات تحقیق. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسئله. 4

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش… 7

1-4 مروری بر ادبیات و مبانی نظری تحقیق. 8

1-5 اهداف اساسی انجام پژوهش… 9

1-6 سوال ها و فرضیه های پژوهش… 10

1-7 قلمرو پژوهش(زمان،مکان و موضوع) 11

1-8 کلید واژه های فارسی.. 11

1-9 استفاده کنندگان از نتایج تحقیق. 13

1-10 ساختار کلی تحقیق. 13

فصل دوم ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 15

2-1 مقدمه. 16

2-2 تعریف و ماهیت سرمایه در گردش… 17

2-3 اهمیت رشد دارایی ها و سرمایه در گردش… 19

2-4 مدیریت سرمایه در گردش… 21

2-5 اهمیت مدیریت سرمایه درگردش… 23

2-6 استراتژی های گوناگون در سیاست ها ی مطلوب.. 24

2-7 استراتژی چیست؟. 25

2-7-1 ماهیت و اهداف استراتژی.. 26

2-7-2 سلسله مراتب و انواع استراتژی ها 27

2-7-3 عوامل اساسی در استراتژی مالی.. 28

2-8 روند سرمایه در گردش… 30

2-9 تجزیه وتحلیل سرمایه در گردش… 32

2-9-1 مراحل تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش… 33

2-9-2 تغییرات سرمایه در گردش… 34

2-9-2-1 تغییرات در ارزش ویژه 34

2-9-2-2 تغییرات در بدهی بلند مدت.. 35

2-9-2-3 تغییرات در دارایی های ثابت.. 36

2-10 سیستم جامع مدیریت سرمایه در گردش (نقدینگی) 37

2-10-1 شرایط درونی.. 37

2-10-2 الزامات و شرایط محیطی مدیریت نقدینگی.. 39

2-11 عوامل تعیین کننده میزان سرمایه در گردش… 41

2-12 استراتژی های سرمایه در گردش… 45

2-12-1 استراتژی های دارایی جاری.. 46

2-12-2 استراتژی های بدهی جاری.. 47

2-12-3 استراتژی مطلوب(بهینه) 48

2-13 تصمیم گیری راجع به نقدینگی در شرایط بازار کامل. 49

2-14 راه حل های شرکت با این شرایط.. 50

2-14-1 مدیریت موجودی ها و حساب های دریافتنی.. 51

2-14-2 مدیریت بدهی های جاری.. 53

2-15 نگرش های مختلف راجع به اندازه گیری نقدینگی.. 54

2-16 معیارهای اندازه گیری نقدینگی.. 54

2-16-1 معیارهای سنتی نقدینگی.. 55

2-16-2 معیارهای نوین نقدینگی.. 60

2-17 تجزیه وتحلیل نسبت های سرمایه در گردش… 70

2-17-1 نسبت های نقدینگی و نسبت آنی.. 72

2-17-2 نسبت های مالی و استراتژی سرمایه در گردش… 73

2-18 تغییرات قیمت سهام. 74

2-19 اهمیت تغییرات قیمت سهام. 75

2-20 مکاتب قیمت گذاری سهام. 77

2-21 عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام. 78

2-21-1 عوامل کلان. 78

2-21-2 عوامل خرد. 81

2-22 منشا پیدایش، اهداف ارزش افزوده نقدی.. 86

2-23 ارزش افزوده نقدی.. 87

2-23-1  ارزش افزوده نقدی از دیدگاه حسابداری.. 88

2-23-2 ارزش افزوده نقدی از دیدگاه مالی.. 88

2-24 چارچوب نظری پژوهش… 88

2-25 پیشینه تحقیق. 90

2-25-1 تحقیقاتی داخلی.. 90

2-25-2 تحقیقات خارجی.. 95

فصل سوم روش شناسی تحقیق. 108

3-1 مقدمه. 109

3-2 روش تحقیق. 110

3-3 جامعه آماری، نمونه آماری، روش نمونه گیری.. 111

3-4 قلمرو پژوهش… 112

3-5 روش گردآوری اطلاعات.. 113

3-6 اهداف اساسی انجام پژوهش… 114

3-7 فرضیه های پژوهش… 115

3-8 متغیرهای تحقیق. 116

3-8-1 متغیر وابسته. 116

3-8-2 متغیر مستقل.. 119

3-8-3 متغیرهای کنترلی.. 120

3-9 مدل پژوهش… 121

3-10 روش تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات.. 123

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده های تحقیق. 125

4-1 مقدمه. 126

4-2 آمار توصیفی.. 126

4-3 روش دیکی- فولر تعمیم یافته. 129

4-4 بررسی ناهمسانی واریانس… 130

4-5 تعیین روش برآورد مدل- آزمون معنی دار بودن روش اثرات ثابت.. 131

4-5-1  آزمون آماره F. 131

4-5-2  آزمون هاسمن.. 131

4-6 آزمون فرضیه اول. 132

4-7 آزمون فرضیه دوم. 133

4-8 آزمون فرضیه سوم. 135

4-9 آزمون فرضیه چهارم. 136

4-10 آزمون فرضیه پنجم. 138

4-11 آزمون فرضیه ششم. 139

فصل پنجم خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق. 142

5-1 مقدمه. 143

5-2 خلاصه تحقیق. 143

5-3  نتیجه، بحث و مقایسه. 144

5-3-1 نتایج حاصل از فرضیه اول. 144

5-3-2 نتایج حاصل از فرضیه دوم. 145

5-3-3 نتایج حاصل از فرضیه سوم. 145

5-3-4 نتایج حاصل از فرضیه چهارم. 146

5-3-5 نتایج حاصل از فرضیه پنجم. 147

5-3-6 نتایج حاصل از فرضیه ششم. 147

5-4 محدودیت ها در کاربرد نتایج تحقیق. 147

5-5 پیشنهادهای تحقیق. 148

5-5-1 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق. 148

5-5-2 پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. 150

منابع و ماخذ. 151

منابع لاتین: 155

پیوست ها 158

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه بررسی اعتبار تولیدات علمی ایران بر پایه ارزش استنادی آنها

چکیده انگلیسی.. 168

 

 

 

فهرست شکل ها                                                                                                                     صفحه

شکل(2-1) استراتژی موفق……………………………………………………………………………………………………………………………………29

 

 

فهرست نمودارها                                                                                               صفحه

نمودار(2-1) ساختار دارایی ها در طول زمان…………………………………………………………………………………………………………….21

نمودار(2-2) ساختار سرمایه و بدهی ها در طول زمان………………………………………………………………………………………………….21

نمودار(2-3)ویژگی های ریسک و بازده با توجه به سیاست های سرمایه در گردش………………………………………………………….49

نمودار(4-1)استراتژی شرکت های نمونه تحقیق……………………………………………………………………………………………………….12

 

 

فهرست جدول ها                                                                                                  صفحه

جدول(2-1)خلاصه  ای از  تحقیقات داخلی و خارجی ……………………………………………………………………………………….101

جدول(3-1)نرخ سود اوراق مشارکت در سال های 1387 لغایت1391……………………………………………………………………117

جدول(4-1) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………….127

جدول(4-2)تقسیم بندی شرکت ها براساس نوع استراتژی…………………………………………………………………………………….128

جدول(4-3) آزمون ریشه واحد جمعی بر روی متغیّرها به روش دیکی فولر……………………………………………………………..129

جدول(4-4) نتایج آزمون ناهمسانی واریانس با استفاده از آماره اصلاح شده والد……………………………………………………..130

جدول(4-5)نتایج آزمون آماره F……………………………………………………………………………………………………………………..131

جدول(4-6) نتایج آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………………………………….131

جدول(4-7) آزمون رگرسیون فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………….132

جدول(4-8)  قابلیت تبیین و معناداری کل مدل…………………………………………………………………………………………………..132

جدول(4-9) آزمون رگرسیون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………….134

 

جدول(4-10) قابلیت تبیین و معناداری کل مدل………………………………………………………………………………………………….134

جدول(4-11) آزمون رگرسیون فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………….135

جدول(4-12) قابلیت تبیین و معناداری کل مدل………………………………………………………………………………………………….135

 

جدول(4-13) آزمون رگرسیون فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………………….137

فهرست جدول ها                                                                                                  صفحه

جدول(4-14) قابلیت تبیین و معناداری کل مدل…………………………………………………………………………………………………………..137

جدول(4-15) آزمون رگرسیون فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………………….138

جدول(4-16)قابلیت تبیین و معناداری کل مدل……………………………………………………………………………………………………………138

جدول(4-17) آزمون رگرسیون فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………………………….140

جدول(4-18)  قابلیت تبیین و معناداری کل مدل………………………………………………………………………………………………………….140

جدول(5-1)خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………..144

 

1-1 مقدمه

امروزه در همه واحدهای تجاری، سرمایه در گردش بخش عظیمی از سرمایه سازمان را به خود اختصاص می دهد و مدیریت آن نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است. سرمایه در گردش برای موفقیت هر واحد تجاری یک عامل مهم است و نیازمند کنترل و مدیریت کافی می باشد. در این راستا مدیریت سرمایه در گردش که همان مدیریت بر منابع و مصارف جاری می باشد، جهت حداکثر سازی ثروت سهامداران، به دنبال رسیدن به شرایطی است که شرکت با مازاد یا کمبود نقدینگی مواجه گردد. نگهداری سطح مطلوب وجه نقد برای پرداخت بدهی های سررسید شده، استفاده از فرصت های ناگهانی مناسب جهت سرمایه گذاری که نشانه ای از انعطاف پذیری واحد تجاری می باشد و دسترسی به مواد اولیه برای تولید به طوری که شرکت بتواند به موقع جواب گوی تقاضای مشتریان باشد، از جمله دلایل اهمیت مفهوم سرمایه در گردش می باشد.  لذا هر گونه تصمیمی که در این بخش توسط مدیران واحد تجاری اتخاذ می شود اثرات شدیدی بر روی بازدهی عملیاتی واحد تجاری می گذارد که در نهایت موجبات، تغییر در قیمت سهام، ارزش شرکت و ثروت سهامداران را به دنبال خواهد داشت(رهنمای رودپشتی و کیائی،1387). هدف مدیریت سرمایه در گردش برقراری یک تعادل حساس بین حفظ نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداکثر سازی فرصت های سرمایه گذاری می باشد(فتحی و توکلی،1388). از طرفی دیگر سرمایه گذاران همواره تمایل دارند تا از میزان موفقیت مدیران در به کارگیری از سرمایه آنها و ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلند مدت آگاهی یابند. برای نیل به این هدف در سال های اخیر یک ابداع حرفه ای در زمینه ارزیابی عملکرد داخلی و خارجی رخ داده، ایجاد معیار سود نقدی مازاد (خالص سود نقدی عملیاتی منهای هزینه سرمایه نقدی) است که تحت عنوان ارزش افزوده نقدی (CVA) مشهور است. هدف اساسی این معیار، ارزیابی عملکرد مدیریت در قبال ارزشی است که برای سهامداران ایجاد کرده است(اتوسون[1]1996). مدیریت به عنوان یکی از ارکان مهم هر شرکتی می تواند تصمیم گیری و استراتژی شرکت را در آینده رقم زند و به نوعی چشم انداز شرکت را برای سهامداران تبیین نماید. در حقیقت موفقیت یا عدم موفقیت تیم مدیریتی شرکت، سهامدار را به این سمت سوق می دهد که درباره سهام خود تصمیم گیری نماید . قیمت سهام قیمتی است که خریداران و فروشندگان در معاملات بورس سهام بر آن توافق می کنند. بر عکس قیمت کالاهایی که در یک مغازه وجود دارد،که غالبا به سرعت تغییر نمی کند، قیمت سهام معمولا در نوسان است حتی طی یک روز نیز با تغییرات متعددی همراه است. تغییر قیمت سهام از قانون ساده عرضه و تقاضا تبعیت می کند. یعنی اگر سهامداران زیادی قصد خرید (تقاضا) سهمی را بنمایند قیمت بازار آن سهم افزایش پیدا می یابد، زیرا فروشندگان نیز از عرضه سهام به قیمت های کمتر خودداری خواهند کرد. همچنین اگر افراد متعددی اقدام به فروش (عرضه) سهامی بنمایند. قیمت بازار سهم کاهش می یابد. این رابطه بین عرضه و تقاضا مرتبط با نوع اخبار،گزارشات و اعلامیه هایی است که درباره شرکت مربوطه در بازار سهام انتشار می یابد. لازم به ذکر است که اخبار مربوط به شرکت ها می تواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد. از این رو می توان تغییرات قیمت سهام را ناشی از انتشار اخبار منفی و مثبت دانست. اخبار منفی عموما موجب فشار فروشندگان (عرضه) برای فروش سهام و باعث کاهش قیمت سهام می گردد. اخبار مثبت هم غالبا موجب فشار خریداران (تقاضا) برای خرید سهام و از این رو افزایش قیمت سهام می گردد. اخبار منفی و مثبت مثل گزارشات افزایش یا کاهش سود هر سهم،رخدادهای غیر منتظره نامساعد یا مساعد همچون فسخ یا انعقاد قرارداد فروش کالای شرکت و غیره می باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید