دانلود پایان نامه

دانشگاه پیام نور

مرکز آموزشی تهران جنوب

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته: علوم تربیتی

گروه :برنامه ریزی درسی

عنوان پایان نامه:

بررسی رابطه میان هوش معنوی و خودکنترلی دانشجویان پیام نور واحد بهشهر

استاد راهنما:

دکتراسد الله عباسی

استاد مشاور:

دکتر طیبه صفایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………..2

1-2-بیان مساله…………………………………………………………………………………………..3

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………..6

1-4- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………..7

1-5-فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………8

1-6-تعریف واژه های کلیدی تحقیق……………………………………………………………………8

1-7-تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………….13

1-8-قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………….14

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه …………………………………………………………………………………………..16

2-2-هوش معنوی…………………………………………………………………………………….18

2-2-1-تاریخچه هوش معنوی……………………………………………………………………….21

2-2-2-تعریف هوش………………………………………………………………………………..22

2-2-3-تعاریف هوش معنوی از دیدگاه های مختلف………………………………………………23

2-3- معنویت……………………………………………………………………………………………30

2-3-1-معنویت و مذهب………………………………………………………………………………32

2-3-2-همپوشی بین معنویت ومذهب……………………………………………………………….34

2-3-3-انواع معنویت………………………………………………………………………………….35

2-3-4-اسلام و معنویت………………………………………………………………………………38

2-3-5ویژگی اصلی انسانهای معنوی………………………………………………………………….41

2-3-6-ابعاد ارادی انسانهای معنوی……………………………………………………………….42

2-3-7-مدل هوش معنوی کینگ………………………………………………………………….47

2-4-خودکنترلی……………………………………………………………………………………..48

2-4-1-مراحل خودکنترلی برای رسیدن به منبع کنترل درونی…………………………………52

2-4-2-پنج مهارت افزایش خود کنترلی………………………………………………………….54

2-4-3-خود کنترلی و مراقبه……………………………………………………………………….57

2-4-4-واگیر دار بودن توانایی خود کنترلی………………………………………………………57

2-4-5-نقش و ضرورت خود کنترلی……………………………………………………………..59

2-4-6-خود کنترلی در سازمان……………………………………………………………………59

2-4-7-ماهیت و هدف خود کنترلی………………………………………………………………60

2-4-8-مرز بین کنترل و خود کنترلی…………………………………………………………….62

2-4-9-عواقب نداشتن کنترل بر خود………………………………………………………………..63

2-4-10-ریشه کنترل بر خود……………………………………………………………………….64

2-4-11-مدل خود کنترلی تانجی……………………………………………………………………66

2-5ادبیات و پیشینه  تحقیق………………………………………………………………………..67

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1-مقدمه ………………………………………………………………………………………….77

3-2-روش تحقیق ……………………………………………………………………………….78

3-3-جامعه آماری……………………………………………………………………………………..78

3-4-تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………….79

3-5-روش جمع‌آوری اطلاعات…………………………………………………………………………..80

3-6-ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………..81

3-6-1-پرسشنامه بررسی رابطه هوش معنوی و خود کنترلی دانشجویان دانشگاه پیام نور بهشهر….81

3-6-1-1-پرسشنامه هوش معنوی دانشجویان دانشگاه پیام نور بهشهر……………81

3-6-1-2-پرسشنامه خود کنترلی دانشجویان دانشگاه پیام نور بهشهر……………….82

3-6-3-مولفه های جمعیت شناختی………………………………………………………..83

3-6-4-ابعاد پرسشنامه هوش معنوی دانشجویان دانشگاه پیام نور بهشهر……………..84

3-6-5-ابعاد پرسشنامه خود کنترلی دانشجویان دانشگاه پیام نور بهشهر………………84

3-6-6-روایی پرسشنامه……………………………………………………………………85

3-6-6-1-اعتبار و روایی  پرسشنامه هوش معنوی…………………………………………85

3-6-6-2-اعتبار و روایی  پرسشنامه خودکنترلی…………………………………………….85

3-6-7-پایایی آزمون………………………………………………………………………………85

3-6-7-1-ضریب آلفای کرونباخ………………………………………………………………….86

3-6-8-روش­های تجزیه و تحلیلی…………………………………………………………….88

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه ……………………………………………………………………………………..91

4-2-بررسی شاخص های جمعیت شناسی………………………………………………..91

4-3-شاخص جنسیت:………………………………………………………………………….92

4-4-شاخص  تاهل………………………………………………………………………………93

4-5-شاخص سن…………………………………………………………………………………..94

4-6-آمار استنباطی  …………………………………………………………………………..95

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه بررسی مردم شناختی خانواده های چند همسری قوم بلوچ درشهرستان خاش

4-7-یافته های مربوط به فرضیه اصلی تحقیق……………………………………………….95

4-8-آزمون رگرسیون برای تحلیل فرضیه اصلی تحقیق …………………………………..96

4-9-یافته های مربوط به فرضیه اول فرعی تحقیق………………………………………….98

4-10-آزمون رگرسیون برای تحلیل فرضیه اول فرعی …………………………………………99

4-11-یافته های مربوط به فرضیه دوم  فرعی تحقیق………………………………………..101

4-12- یافته های مربوط به فرضیه سوم فرعی  تحقیق……………………………………..103

4-13-آزمون رگرسیون  برای تحلیل فرضیه سوم فرعی تحقیق…………………………….104

4-14-یافته های مربوط به فرضیه چهارم فرعی تحقیق…………………………………..106

4-15-آزمون رگرسیون برای تحلیل فرضیه جهارم فرعی……………………………………107

فصل پنجم

5-1-مقدمه ………………………………………………………………………………….111

5-2-نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………….111

5-3-تایج فرضیه اصلی تحقیق………………………………………………………………112

5-4-نتایج فرضیه اول فرعی تحقیق…………………………………………………………114

5-5-نتایج فرضیه دوم فرعی تحقیق……………………………………………………….116

5-6-نتایج فرضیه سوم فرعی تحقیق………………………………………………………117

5-7-نتایج فرضیه چهارم فرعی تحقیق………………………………………………….118

5-8-مقایسه نتایج این پژوهش با سایر تحقیقات…………………………………………120

5-9-محدودیت های تحقیق……………………………………………………………….121

5-10-پیشنهادها درراستای نتایج تحقیق…………………………………………………121

5-10-1-پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………..122

5-11-1-منابع فارسی………………………………………………………………………123

5-11-2-منابع لاتین……………………………………………………………………………126

چکیده:

خودکنترلی، مراقبتی درونی است که بر اساس آن،بی آنکه نظارت یا کنترل خارجی در بین باشد، وظایف محول شده انجام و رفتارهای ناهنجار و غیر قانونی ترک می شود.

هنگامی که کسی بی توجه به کنترل خارجی،تلاش خود را مصروف انجام دادن کاری که بر عهده او واگذار شده است،کند و مرتکب خلافی از قبیل کم کاری و سهل انگاری نشود،از کنترل درونی بهره مند است.

از طرف دیگر، هوش معنوی بیانگر مجموعه ای از توانایی ها، ظرفیت ها و منابع معنوی می باشد که بکار بستن آنها در زندگی روزانه می تواند موجب افزایش انطباق پذیری فرد شود.

 هدف از پژوهش تحلیل و بررسی رابطه  میان هوش معنوی و خودکنترلی در بین دانشجویان پیام نور واحد بهشهر می باشد. به این منظور تعداد 357 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور بهشهر به عنوان نمونه ، به روش تصادفی انتخاب و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است.

 با استفاده از تحلیل آزمون پیرسون ورگرسیون تلاش شده است تا صحت فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گیرد.

 یافته های پژوهش بیانگر آن است که برخی از ابعاد هوش معنوی، دارای رابطه معناداری با خود کنترلی دانشجویان و برخی نیز  فاقد رابطه می باشند.

نتایج پژوهش نشان می دهد که بین خود کنترلی و هوش معنوی ارتباط معنادارو متوسطی وجود دارد .

بین تفکر وجودی نقادانه، آگاهی متعالی و گسترش خودآگاهی با خود کنترلی دانشجویان، رابطه ی معناداری وجود دارد.

 همچنین موئلفه معنا سازی شخصی با خود کنترلی، فاقد رابطه می باشد

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید