دانلود پایان نامه

دانشگاه قم

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

عنوان:

تحلیل محتوای کتاب ریاضی هفتم متوسطه اول سال تحصیلی 94-1393

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر رضا جعفری هرندی

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:

  • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… 2
  • بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………… 4
  • اهمیت وضرورت موضوع ………………………………………………………………………………….. 8
  • اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………. 9
  • سؤال های پژوهش…………………………………………………………………………………………… 11
  • تعریف واژه ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………….. 12

1-6-1. تعاریف نظری ………………………………………………………………………………………………… 12
1-6-2. تعاریف عملیاتی ……………………………………………………………………………………………… 14
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1. مبانی نظری ………………………………………………………………………………………………………… 17
2-1-1. ویژگی ها و تعاریفی از تعلیم و تربیت ……………………………………………………………… 17
2-1-2. اهمیت و ضرورت تعلیم و تربیت ……………………………………………………………………… 19
2-1-3. ویژگی ها، روش ها، اهمیت و ضرورت و اهداف آموزش و پرورش دوره راهنمایی…. 20
2-1-3-1. ویژگی های آموزش و پرورش دوره راهنمایی ………………………………………………… 20
2-1-3-2. روش های آموزش و پرورش دوره راهنمایی تحصیلی ……………………… 21
2-1-3-3. اهمیت و ضرورت آموزش و پرورش دوره راهنمایی ……………………………………….. 22
2-1-3-4. اهداف آموزش و پرورش دوره راهنمایی ……………………………………………………….. 25
2-1-4. ضرورت و انواع برنامه ریزی ………………………………………………………………………….. 33
2-1-5. جایگاه، اهمیت و تعاریفی از محتوا ……………………………………………………………………. 38
2-1-6. انتخاب محتوا …………………………………………………………………………………………………. 42
2-1-6-1. دیدگاه های اساسی در زمینه انتخاب محتوا …………………………………………………….. 42
2-1-6-2. منابع انتخاب محتوا ……………………………………………………………………………………… 44
2-1-6-3. اصول انتخاب محتوا ……………………………………………………………………………………. 46
2-1-7. تحلیل محتوا و هدف های آن …………………………………………………………………………… 55
2-1-8. انواع تحلیل محتوا …………………………………………………………………………………………… 57
2-1-9. کتاب درسی …………………………………………………………………………………………………….58
2-1-9-1. جایگاه و اهمیت کتاب درسی ……………………………………………………………………….. 58
2-1-9-2. ضرورت پژوهش در کتاب های درسی ………………………………………………………….. 60
2-1-10. مفهوم و تعریف تحلیل محتوای کتاب درسی ……………………………………………………. 62
2-1-11. تکنیک ها و روش های متداول در تحلیل محتوای کتاب های درسی …………………… 67
2-1-12. ابزارهای فهرستی یا چک لیست هادر تحلیل محتوای کتاب های درسی ……………… 68
2-1-12-1. ویژگی های مطلوب کتاب درسی ………………………………………………………………… 70
2-1-12-2. چک لیست انتخاب کتاب درسی مناسب ………………………………………………………. 71
2-1-12-3. الگو یا تکنیک میزان دعوت به پژوهش ویلیام رومی ……………………………………… 73
2-1-12-4. روش بررسی شکل ها، تصویرها و نمودارهای کتاب ……………………………………… 75
2-1-12-5. روش بررسی سئوال ها و تمرین های کتاب …………………………………………………. 75
2-1-12-6. مدل طراحی و طبقه بندی هدف های آموزشی مریل ……………………………………… 76
2-1-13. اهداف کلی برنامه درسی ریاضی در دوره راهنمایی …………………………………………… 81
2-1-14. ضرورت تغییر برنامه های درسی متناسب با تغییرات امروزی ……………………………… 83
2-1-15. جمع بندی مبانی نظری ………………………………………………………………………………….. 85
2-2. تحقیقات انجام شده …………………………………………………………………………………………….. 86
2-2-1. تحقیقات انجام شده خارجی …………………………………………………………………………….. 86
2-2-2. تحقیقات انجام شده داخلی ………………………………………………………………………………. 90
فصل سوم: روش پژوهش
3-1. روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 101
3-2. جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری …………………………………………………… 102
3-2-1. جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………. 102
3-2-2. نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………. 103
3 -2-3. روش های نمونه گیری ………………………………………………………………………………… 104
3-3- ابزار گردآوری اطلاعات، بیان ویژگی‌ها، روایی و پایایی آن ……………………………………. 105
3-4. روش تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………….. 109
فصل چهارم: یافته های پژوهش
4-1. توصیف و تحلیل داده ها به تفکیک سوال های پژوهش …………………………………………. 111
4-2. بررسی وضعیت جمعیت شناختی پاسخگویان ………………………………………………………. 111
4-3 .بررسی سوال های پژوهش …………………………………………………………………………………. 118
4-3-1 . سوال اول پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 118
4-3-2. سوال دوم پژوهش ………………………………………………………………………………………… 121
4-3-3. سوال سوم پژوهش ………………………………………………………………………………………. 123
4-3-4. سوال چهارم پژوهش …………………………………………………………………………………….. 125
4-3-5. سوال پنجم پژوهش ………………………………………………………………………………………. 127
4-3-6. سوال ششم پژوهش ………………………………………………………………………………………. 130
4-3-7. سوال هفتم پژوهش ………………………………………………………………………………………. 133
4-3-8. سوال هشتم پژوهش ……………………………………………………………………………………… 135
4-3-9 .سوال نهم پژوهش ………………………………………………………………………………………… 137
4-3-10. سوال دهم پژوهش ……………………………………………………………………………………… 140
4-3-10-1. جنس …………………………………………………………………………………………………… 140
4-3-10-2. مدرک تحصیلی ………………………………………………………………………………………. 143
4-3-10-3. رشته تحصیلی ………………………………………………………………………………………… 145
4-3-10-4. ناحیه محل خدمت …………………………………………………………………………………. 147
4-3-10-5. سنوات تدریس در دوره متوسطه اول(راهنمایی) ………………………………………….. 151
4-3-10-6 حضور در دوره بررسی… ………………………………………………………………………….. 153
 
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1. خلاصه ای از پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 158
5- 2. بیان یافته ها و بحث پیرامون آن …………………………………………………………………………. 159
5-3. بحث کلی ………………………………………………………………………………………………………… 171
5-4. پیشنهادهای عملی جهت کاربست یافته ها …………………………………………………………… 172
5-5. پیشنهاد موضوع های پژوهشی …………………………………………………………………………….. 177
5-6 محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………….. 179
فهرست جداول
جدول2-1. یک نمونه از پرسش نامه تحلیل محتوای کتاب آموزش …………………………………… 69
جدول 2-2. چک لیست ملاک های ارزیابی برای انتخاب کتاب درسی مناسب ………………….. 72
جدول 2-3. فراوانی انواع جملات لفظی و درکی ……………………………………………………………. 74
جدول 2-4. انواع سطوح عملکردی براساس موضوع ……………………………………………………… 77
جدول 2-5. نتایج تجزیه و تحلیل مریل ………………………………………………………………………… 78
جدول شماره 2-6. انواع ارایه ثانویه و عملکرد مریل ……………………………………………………….. 80
جدول 3-1. جامعه آماری پژوهش ………………………………………………………………………………. 103
جدول 3-2. نمونه آماری پژوهش ……………………………………………………………………………….. 104
جدول 3-3. تناظر 32 گویه‌ای پرسش نامه ی کتاب ریاضی پایه هفتم دوره متوسطه …………. 107
جدول 3-4. طیف لیکرت، پرسش­نامه ی کتاب ریاضی پایه هفتم دوره متوسطه اول …………. 108
جدول 3-5. ضریب آلفای کرونباخ سوال های مختلف پژوهش ……………………………………. 108
جدول 4-1. توزیع پاسخگویان بر حسب جنس ……………………………………………………………. 112
جدول 4-2. توزیع پاسخگویان بر حسب مدرک تحصیلی ………………………………………………. 113
جدول 4-3. توزیع پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی ………………………………………………… 114
جدول 4-4. توزیع پاسخ گویان بر حسب ناحیه محل خدمت …………………………………………. 115
جدول 4-5. توزیع پاسخ گویان بر حسب سنوات تدریس در مقطع دبیرستان دوره اول …….. 116
جدول 4-6. توزیع پاسخگویان بر حسب حضور یا عدم حضور در دوره بررسی ………………. 117
جدول 4-7. فراوانی انواع جمله های درکی و حفظی …………………………………………………….. 119
جدول 4-8. فراوانی انواع جملات کتاب بر اساس روش تجزیه و تحلیل ویلیام رومی …….. 120
جدول 4-9. فراوانی انواع فعالیت ها و کار درکلاس ها وتمرین های کتاب در فصل های مختلف ……………………………………. 122
جدول 4-010 فراوانی انواع تصاویر و شکل های کتاب در فصل های مختلف …………………. 124
جدول 4-11. جمع بندی ارزیابی پاسخگویان نسبت به گویه های 1 تا5 …………………………. 125
جدول 4-12. نتایج آزمون t تک نمونه ای، مقایسه میانگین با میانگین فرضی ………………….. 127
جدول 4-13. جمع بندی ارزیابی پاسخگویان نسبت به گویه های 6 تا 11………………………… 128
جدول 4-4.1 نتایج آزمون t تک نمونه ای، مقایسه میانگین با میانگین فرضی …………………… 130
جدول 4-15. جمع بندی ارزیابی پاسخگویان نسبت به گویه های 12 تا 17 ……………………. 131
جدول 4- 16. نتایج آزمون t تک نمونه ای، مقایسه میانگین با میانگین فرضی …………………. 132
جدول 4-17. جمع بندی ارزیابی پاسخگویان نسبت به گویه های 18 تا 22 ……………………. 133
جدول 4-18. نتایج آزمون t تک نمونه ای، مقایسه میانگین با میانگین فرضی …………………… 135
جدول 4-19. جمع بندی ارزیابی پاسخگویان نسبت به گویه های 23 تا 27 …………………….. 135
جدول 4-20. نتایج آزمون t تک نمونه ای، مقایسه میانگین با میانگین فرضی ………………….. 137
جدول 4-21. جمع بندی ارزیابی پاسخگویان نسبت به گویه های 28 تا 32 …………………….. 138
جدول 4-22. نتایج آزمون t تک نمونه ای، مقایسه میانگین با میانگین فرضی ………………….. 139
جدول 4-23. فراوانی، میانگین و انحراف معیار سوال ها به تفکیک جنس ………………………. 141
جدول 4-24. نتایج آزمون t مستقل برای متغیر جنس …………………………………………………. 141
جدول 4-25. فراوانی، میانگین و انحراف معیار سوال های پژوهش به تفکیک مدرک تحصیلی …………………………. 143
جدول 4-26. نتایج تحلیل آنوا برای متغیر مدرک تحصیلی ……………………………………………. 144
جدول 4-27 .نتایج آزمون تعقیبی شفه در مورد سوال چهارم پژوهش بر حسب مدرک تحصیلی ……….. 145
جدول 4-28. فراوانی، میانگین و انحراف معیار سوال ها به تفکیک رشته تحصیلی …………… 146
جدول 4-29. نتایج آزمون t مستقل برای متغیر رشته تحصیلی………………………………………. 146
جدول 4-30. فراوانی، میانگین و انحراف معیار سوال های پژوهش به تفکیک ناحیه محل خدمت …………….. 148
جدول 4-31. نتایج تحلیل آنوا برای متغیر ناحیه محل خدمت ………………………………………… 149
جدول 4-32.نتایج آزمون تعقیبی شفه در مورد سوال چهارم پژوهش بر حسب ناحیه محل خدمت ………………….. 150
جدول 4-33. فراوانی، میانگین و انحراف معیار سوال های پژوهش به تفکیک سنوات تدریس ………………………………………………. 151
جدول 4-34. نتایج تحلیل آنوا برای متغیر سنوات تدریس در دوره متوسطه اول ……………… 152
جدول 4-35 .فراوانی، میانگین و انحراف معیار سوال ها به تفکیک حضور در دوره بررسی ………………………………………….. 153
جدول 4-36. نتایج آزمون t مستقل برای متغیر نوع حضور در دوره بررسی ……………………… 154
جدول 5-1. میانگین وزنی و میزان توجه متغیرهای پژوهش در کتاب ………………………………. 171
فهرست اشکال
نمودار 4-1. توزیع پاسخگویان بر حسب جنس ……………………………………………………………. 112
نمودار 4-2. توزیع پاسخگویان بر حسب مدرک تحصیلی …………………………………………….. 113
نمودار 4-3. توزیع پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی ………………………………………………… 114
نمودار 4-4. توزیع پاسخ گویان بر حسب ناحیه محل خدمت …………………………………………. 115
نمودار 4-5 .توزیع پاسخ گویان بر حسب سنوات تدریس در مقطع دبیرستان دوره اول ……… 116
نمودار4-6. توزیع پاسخگویان بر حسب حضور یا عدم حضور در دوره بررسی ……………. 117
چکیده:
 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه بررسی فقهی حجاب وحدود آن در مذاهب خمسه وحقوق ایران

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید