دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

قسمتی از متن پایان نامه :

2-5)نتیجه گیری و تفسیر نتایج

در فصل چهارم یافته های تجربی حاصل از اجرای آزمون های آماری پیرامون فرضیه های تحقیق ارائه شد. در این بخش تلاش می شود تا به جمع بندی نتایج بدست آمده و تفسیر آن پرداخته شود. آزمون فرضیه نخست پژوهش مبنی بر رابطه مثبت بین عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد معاملاتی شتاب سود ، نشان دهنده تایید این فرضیه در سطح 95 درصد معنی داری بود. بر این اساس باید گفت که افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی منجر به تقویت واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می گردد که نتیجه آن در افزایش سودآوری راهبرد سرمایه گذاری شتاب سود ، که بر فرض واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران متکی است ، تبلور یافته است.

هم چنین نتایج تجربی حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق ، مبنی بر رابطه مثبت بین عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد معاملاتی شتاب قیمت ، نیز نشان می دهد که این فرضیه نیز در سطح 95 درصد معنی داری تایید می شود.

تایید تجربی هر دو فرضیه پژوهش حکایت از آن دارد که افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی منجر به تقویت واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، به عنوان یکی از ناسامانی های بازار سرمایه کارا ، می شود. همان گونه که در مبانی نظری پژوهش به تفضیل بیان شد ، واکنش های نه چندان منطقی و صحیح سرمایه گذاران (از جمله واکنش کمتر از حد و یا بیش از حد) منجر به فاصله یافتن قیمت های موجود در بازار از ارزش های بنیادی می گردد. ناسامانی های این چنینی در بازار کارا ، در ادبیات مالی رفتاری مورد بررسی بسیار قرار گرفته است. در این شاخه از مطالعات اشاره شده است که دو عامل تورش های رفتاری سرمایه گذاران و نیز محدودیت در آربیتراژ ، عوامل اصلی هستند که می توان به وسیله آن ها اغلب ناسامانی های موجود در بازار سرمایه را تبیین نمود. بر این اساس ، تورش های رفتاری سرمایه گذاران و ریسک های موجود در بازار که سبب غیر جذاب شدن فرآیند آربیتراژ می گردند ، باعث ناسامانی های بازار شده و فاصله یافتن قیمت ها از ارزش های بنیادی را سبب می گردند.

همان گونه که در مبانی نظری پژوهش توضیح داده شد ، عدم اطمینان اطلاعاتی با هر دو عامل گفته شده دارای ارتباط است. عدم اطمینان اطلاعاتی از یک سو با افزایش ابهام نسبت به خروجی های مورد انتظار باعث تقویت تورش های رفتاری سرمایه گذاران شده و از سوی دیگر ، با افزایش هزینه تحصیل و کسب اطلاعات ، ریسک آربیتراژ را افزایش می دهد. بر این اساس در این پژوهش ، این فرضیه اصلی مطرح گشت که افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی می تواند از طریق اثرگذاری بر دو عامل گفته شده ، منجر به تقویت واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، به عنوان یکی از ناسامانی های بازار کارا گردد. حال با توجه به تایید هر دو فرضیه پژوهش ، می توان گفت که نتایج حاصل از تحقیق ، پیش بینی های مدل تئوریک پژوهش را مورد تایید قرار داده و با آن سازگاری دارد.

بدین تریب می توان گفت که عدم اطمینان اطلاعاتی با افزایش تورش های رفتاری سرمایه گذاران و ایجاد محدودیت در آربیتراژ ، واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران را فزونی بخشیده و تفاوت قیمت ها با ارزش های بنیادی را شدت می بخشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد:تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر قابلیت اطمینان پذیری کارکنان از ارائه خدمات

نتیجه این تحقیق با مطالعه جیانگ و همکاران (2005) مبنی بر تقویت اثر شتاب با افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی مطابقت دارد. مدل تئوریک و تحلیلی آن ها آن بود که افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی باعث افزایش اطمینان بیش از حد سرمایه گذاران و تشدید محدودیت در آربیتراژ می شود.

این تحقیق با نتیجه مطالعه ژانگ (2006) مبنی بر افزایش واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران همراه با افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی نیز هماهنگی دارد. هم چنین این تحقیق از نتایج پژوهش فرآنسیس و همکاران (2007) که رابطه عدم اطمینان اطلاعاتی و جریان تدریجی بعد از اعلام عایدات را مورد بررسی قرار داده بودند ، حمایت می کند. بر این اساس بازار نسبت به علائم سود غیرمنتظره سهام دارای عدم اطمینان اطلاعاتی بیشتر ، واکنش کمتر از حد بالاتری را نشان می دهد. علاوه بر این ، نتایج این تحقیق با نتایج مطالعه هوآ (2011) که اثر عدم اطمینان اطلاعاتی بر واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران را مورد بررسی قرار داده بود مطابقت دارد.

در نهایت این پژوهش نتایج مطالعه قالیباف و همکاران (1389) مبنی بر سودآوری اضافی راهبرد معاملاتی شتاب سود در بورس اوراق بهادار تهران را مورد حمایت قرار می دهد. اما با نتایج مطالعه مهرانی و نونهال نهر (1387) مبنی بر عدم تایید فرضیه واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران ، هماهنگی ندارد. این تحقیق فرضیه واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران را مورد حمایت قرار می دهد. به نظر می رسد علت اصلی تفاوت در نتایج دو تحقیق ، استفاده از بازه زمانی 3 ماهه برای آزمون واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، به جای بازه زمانی 6 ماهه و تفاوت قلمرو زمانی ، در این پژوهش باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های تحقیق:

پرسش این تحقیق آن است که آیا عدم اطمینان اطلاعاتی باعث تشدید واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می شود؟با توجه به آنکه برای بررسی وجود واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، سودآوری راهبرد معاملاتی شتاب باید مورد بررسی قرار گیرد پرسش های پژوهش را می توان به شکل زیر مطرح نمود :

1)آیا بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب سود ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟

2) آیا بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب قیمت ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران با فرمت ورد


دیدگاهتان را بنویسید