منبع تحقیق با موضوع سری های زمانی، مدل سازی، شبکه عصبی، تقسیم بندی

[۳] با توجه به مولفه های فوق الگوهای سری زمانی را به صورت زیر در نظر می گیریم : X_t=T.S.C.I(2-22) که در آن X_t مقدار مشاهده شده در لحظه t و T روند ، S تغییرات فصلی ، C تغییرات دوره ای و I تغییرات نامنظم است . ۲ – ادامه مطلب…

منبع تحقیق با موضوع رگرسیون، سری های زمانی، شبکه‌های عصبی مصنوعی، رگرسیون خطی

مقدار کشیدگی یا خمیدگی که در حرکت سیستم رخ می دهد ، انجام می شود . در واقع ، در این روش ، سرعت متوسطی که مسیرهای انتقالی دو نقطه ای که در ابتدا به هم نزدیک بوده اند به وبطور نمایی از یکدیگر منحرف می شوند ، محاسبه می ادامه مطلب…

منبع تحقیق با موضوع جذب کننده، اندازه گیری، شدت وابستگی، رگرسیون خطی

وبی ) دارای حدی هستند که به آن تعادل یا جذب کننده گفته می شود . به عنوان مثال مسیر زمانی x_t در معادله تفاضلی مرتبه اول 〖 x〗_(t+1)=0.2x_tبه سمت مقدار تعادلی x = 0 گرایش دارد ، به طوری که با هرمقدار اولیه x_t مسیرزمانی آن درحد به مرکز ادامه مطلب…

منبع تحقیق با موضوع بانک مرکزی، جریان تجاری، نیاز به شناخت، کوتاه مدت

۲ – ۱ تعریف ارز ارز یعنی بهاء ، قیمت ، نرخ و سندهای تجاری که ارزش آن به پول های کشور دیگر مشخص می شود . ارز در اصطلاح به پول های رایج خارجی گفته می شود . به بیان دیگر پول کشورهای دیگر در داخل کشور به عنوان ادامه مطلب…

مقاله درباره شبکه عصبی، ARIMA، مدل سازی، شبکه های عصبی

[۱۳]دریافتند که شبکه عصبی در پیش بینی نرخ مبادله دلار آمریکا در مقابل مارک آلمان بهتر از گام های تصادفی عمل می کند . کو ان و لیو [۱۴] قابلیت پیش بینی برون نمونه ای شبکه های عصبی برای نرخ برابری پنج ارز پوند ، دلار کانادا ، مارک آلمان ادامه مطلب…

مقاله درباره شبکه عصبی، شبکه های عصبی، پردازش اطلاعات، طبقه بندی

توزیع های احتمال استاندارد و شناخته شده تبعیت نمی کنند . متغیرهای مالی یکی از وسیع ترین زمینه های کاربردی این مدل ها در پیش بینی هستند .[۵] ۲ – ۶ – ۱ ساختار مدل های شبکه های عصبی مصنوعی مدل های شبکه های عصبی مصنوعی را می توان در ادامه مطلب…

مقاله درباره سری های زمانی، مدل سازی، شبکه عصبی، تقسیم بندی

[۳] با توجه به مولفه های فوق الگوهای سری زمانی را به صورت زیر در نظر می گیریم : X_t=T.S.C.I(2-22) که در آن X_t مقدار مشاهده شده در لحظه t و T روند ، S تغییرات فصلی ، C تغییرات دوره ای و I تغییرات نامنظم است . ۲ – ادامه مطلب…

مقاله درباره رگرسیون، سری های زمانی، شبکه‌های عصبی مصنوعی، رگرسیون خطی

مقدار کشیدگی یا خمیدگی که در حرکت سیستم رخ می دهد ، انجام می شود . در واقع ، در این روش ، سرعت متوسطی که مسیرهای انتقالی دو نقطه ای که در ابتدا به هم نزدیک بوده اند به وبطور نمایی از یکدیگر منحرف می شوند ، محاسبه می ادامه مطلب…

مقاله درباره جذب کننده، اندازه گیری، شدت وابستگی، رگرسیون خطی

وبی ) دارای حدی هستند که به آن تعادل یا جذب کننده گفته می شود . به عنوان مثال مسیر زمانی x_t در معادله تفاضلی مرتبه اول 〖 x〗_(t+1)=0.2x_tبه سمت مقدار تعادلی x = 0 گرایش دارد ، به طوری که با هرمقدار اولیه x_t مسیرزمانی آن درحد به مرکز ادامه مطلب…

مقاله درباره بانک مرکزی، جریان تجاری، نیاز به شناخت، کوتاه مدت

۲ – ۱ تعریف ارز ارز یعنی بهاء ، قیمت ، نرخ و سندهای تجاری که ارزش آن به پول های کشور دیگر مشخص می شود . ارز در اصطلاح به پول های رایج خارجی گفته می شود . به بیان دیگر پول کشورهای دیگر در داخل کشور به عنوان ادامه مطلب…